Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2017-12-18
N2017/07680/BSÄ
N2017/07553/BSÄ(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:17 Kapitalinsater i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.


Ändringen är en följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB (prop. 2017/18:39, bet. 2017/18:FiU28, rskr. 2017/18:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet401 000
ap.2Kapitalinsatser i statliga bolag (ram)401 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Kapitalinsatser i statliga bolag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Gustaf Hygrell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: