Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2017-12-18
Ku2017/02634/DISK (delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generellt återrapporteringskrav

Diskrimineringsombuddsmannen ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Diskrimineringsombudsmannen redovisa de insatser som myndigheten genomfört samt en bedömning av uppnådda resultat. Myndigheten ska även redovisa vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vidare ska samverkan med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter redovisas. 

 

Aktiva åtgärder och lönekartläggningar

Diskrimineringsombudsmannen ska senast i samband med årsredovisningen för 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Socialdepartementet) rapportera de insatser avseende arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder, inklusive arbetsgivares arbete med lönekartläggning enligt 3 kap. 8-10 §§ diskrimineringslagen (2008:567), som genomförts under året. Även resultaten av insatserna, samt en analys av dessa, ska återrapporteras.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Diskriminineringsombudsmannen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Diskrimineringsombudsmannen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Informationsinsatser avseende bristande tillgänglighet

Diskrimineringsombudsmannen ska fortsätta den kommunikationssatsning som myndigheten genomfört inom ramen för det uppdrag som Myndigheten för delaktighet i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen hade i uppdrag att genomföra under åren 2015-2017 (S2015/2415/FST). I uppdraget ingår att aktivt sprida kunskaper och öka medvetenheten om lagändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som träder i kraft den 1 juli 2018 om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2018.

Kartläggning av förekomsten av könstereotyp och sexistisk reklam

Diskrimineringsombudsmannen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av könstereotyp och sexistisk reklam. I uppdraget ska ingå en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder, i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser, inom detta område. Vid behov bör det även göras en bedömning av vilka åtgärder av sådant slag som i så fall kan genomföras. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 1 juni 2018.

Utgiftsprognoser

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen123 118
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)123 118
Disponeras av Kammarkollegiet668
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)668

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finansieras även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.13 6933 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2510 260
2018-02-2510 260
2018-03-2510 260
2018-04-2510 260
2018-05-2510 260
2018-06-2510 260
2018-07-2510 260
2018-08-2510 260
2018-09-2510 260
2018-10-2510 260
2018-11-2510 260
2018-12-2510 258
Summa123 118
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/KO
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/UF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden mot diskriminering
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statskontoret