Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:23

2017-12-13
Ju2017/06566/Å
Ju2017/09625/Å
Ju2017/09598/LP (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Åklagarmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Minskad isolering i häkte

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i samarbete med Kriminalvården i syfte att bidra till minskad isolering i häkte. Av redovisningen ska framgå vilket fortsatt arbete som planeras på området.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Terrorism

En viktig del i Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146) är att följa upp de åtgärder som vidtagits för att upptäcka, utreda och lagföra terroristbrottslighet. Mot den bakgrunden ska Åklagarmyndigheten redovisa antal misstänka personer som lagförts och antal beslut i åtalsfrågan rörande terroristbrottslighet samt beskriva eventuella svårigheter och utmaningar vad gäller att utreda och lagföra terroristbrottslighet.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts,

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att åtal har väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,

- antalet beslut att inte inleda respektive att lägga ned en förundersökning,

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete,

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden, och

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Jämställdhetspolitiska mål

Som ett led i uppföljningen av regeringens jämställdhetspolitiska mål ska Åklagarmyndigheten redovisa

- vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningar avseende våldtäkt och andra sexualbrott

- vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet.

Av båda redovisningarna ska framgå vilket fortsatt arbete som planeras på området.

Samverkan mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 29 mars 2019.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes.

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning. Av redovisningen ska även framgå hur Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

3

Uppdrag

Utvecklad statistik avseende häktning och restriktioner

I syfte att på ett tydligare sätt kunna följa häktningstider och användningen av restriktioner över tid ska Åklagarmyndigheten tillsammans med Kriminalvården utveckla statistiken avseende häktning och restriktioner. Målet är att skapa en återkommande systematisk redovisning av kvalitetssäkrade uppgifter avseende den sammanlagda häktestiden samt meddelade restriktioner, i avvaktan på att digitaliseringen av rättskedjan (RIF) är fullt ut implementerad.

Kriminalvården ska bistå Åklagarmyndigheten i arbetet med att redovisa total häktningstid i exakt antal dagar för enskilda ärenden. Den utvecklade statistiken avseende häktning ska redovisas i Åklagarmyndighetens årsredovisning.

Vidare ska Åklagarmyndigheten och Kriminalvården gemensamt ta fram en rutin som möjliggör en mer detaljerad uppföljning av meddelade restriktioner. I detta ingår att i enskilda ärenden kunna följa användningen av olika typer av restriktioner under häktningstiden. Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 12 oktober 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Åklagarmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Åklagarmyndigheten ska

  • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen,
  • i samverkan med övriga RIF-myndigheter bedriva en förstudie avseende digital bevisning,
  • analysera och identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden samt utreda i vilken mån tjänsten kan användas för att brottsutsatta ska kunna följa och få fortlöpande statusuppdateringar kring sitt ärende. Brottsoffermyndighetens kunskap vad gäller brottsutsattas behov ska inhämtas.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsaker till dessa redovisas. Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Åklagarmyndigheten har tillsammans med Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i norra Stockholm genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål.

Försöksverksamhetens ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

Uppdrag om att analysera och förbereda en anslutning till e-Evidencesystemet genom en online-portal

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Polismyndigheten samt andra berörda myndigheter i den utsträckning som bedöms nödvändig. En rapport som beskriver förslag till hur den svenska anslutningen kan genomföras ska redovisas senast den 15 mars 2018 (Ju2017/06937/KRIM).

Ytterligare förstärkt samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i det brottsutredande arbetet

Uppdraget ska slutredovisas senast tre månader efter att insatsen har avslutats (Ju2017/01056/PO).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2018 och den 15 januari 2019 (Fi2016/++386/ESA, A2016/00216/A).

Jämställdhetsintegrering

Redovisning av aktiviteter och resultat i årsredovisningarna för 2017 och 2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017 (Ju2014/7867/Å).

Rapport avseende utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 29 mars 2018 (Ju2014/7867/Å).

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Polismyndigheten i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med budgetunderlagen. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet (Ju2016/08896/LP (delvis)).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 519 317
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 519 317

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.145 5793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25126 610
2018-02-25126 610
2018-03-25126 610
2018-04-25126 610
2018-05-25126 610
2018-06-25126 610
2018-07-25126 610
2018-08-25126 610
2018-09-25126 610
2018-10-25126 610
2018-11-25126 610
2018-12-25126 607
Summa1 519 317
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Linda Jönsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kriminalvården
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: