Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2017-11-23
M2017/02866/S (delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 20, bet. 2016/17:MJU1, rskr. 2016/17:116, prop. 2017/18:2 utg.omr. 20, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:60).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Formas och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa

 1. antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar till myndigheten

 2. genomsnittlig projektstorlek för beviljade och sökta bidrag

 3. hur beviljat forskningsstöd fördelat sig mellan olika bidragsmottagare samt mellan projektmedel och andra stödformer

 4. fördelningen mellan riktade satsningar och öppen utlysning av projektmedel

 5. fördelning per område för beviljade medel under året

 6. fördelning per område för utbetalda medel under året.

Återrapporteringen ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren, posten utbetalda medel undantagen. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar.

Formas ska också redovisa följande:

 1. Omfattning och finansiering av pågående och planerade insatser samt informationsinsatser och resultat när det gäller forskning om samhällsbyggande. Redovisningen ska omfatta dels det särskilda forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30), dels övrig forskning om samhällsbyggande. Såväl forskning nationellt som internationellt, samfinansierad forskning med olika parter samt samarbeten med andra finansiärer och organisationer ska beskrivas. Formas ska också redovisa insatser och aktiviteter som bedöms viktiga inom samhällsbyggnadsområdet, inte minst för att stärka den sociala dimensionen.

 2. Vilka insatser myndigheten har genomfört för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta, men för samhället viktiga områden.

 3. Hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Formas ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna att få stöd försämras för forskare tidigt i karriären. Formas ska i redovisningen beakta jämställdhet avseende tilldelning av längre anslag. 

Övrig återrapportering  

 1. Formas ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning under utgiftsområde 20 samt 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.

 2. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Future Earth, till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts.

 3. Formas ska redovisa klimatforskningen enligt det förslag som Formas och Statens energimyndighet har redovisat i rapporten 31 maj 2013.

 4. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med digitalisering.

 5. Formas har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

 6. Formas ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 18 januari

- 17 februari

- 3 maj

- 31 juli

- 25 oktober 

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

Pågående uppdrag givna i regleringsbrevet för 2013 (dnr M2012/3408/S) och för 2016 (dnr M2015/03979/Mm).
För ytterligare detaljer om uppdragen nedan hänvisas till regleringsbrevet 2013 och 2016 där de återges i sin helhet samt till propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).  Uppdragen ska delredovisas i årsredovisningen.

 1. Formas ska tillsammans med Vinnova utlysa program för strategiska innovationsområden.
 2. Formas ska avsätta minst 100 000 000 kronor till programmet om hållbart samhällsbyggande. Programmet bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt.
 3. Formas ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar (forskningsutförare och beskrivningar av forskningen) till Vetenskapsrådet enligt givna anvisningar. Formas ska informera sökanden om att uppgifterna kan komma att publiceras.

NYA UPPDRAG

 1. Formas ska bilda en nationell kommitté för livsmedelsforskning där berörda statliga forskningsfinansiärer ingår. Även andra forskningsfinansiärer och representanter för livsmedelssektorn bör bjudas in.
 2. Formas ska förbereda nationell samordning av forskningsutlysningar inom sitt verksamhetsområde utifrån beskrivningar av kommande forskningssatsningar i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1). Regeringen avser att återkomma våren 2017 med vidare uppdrag.
 3. Formas ska redovisa hur stor del av medel som anvisas under UO23 som finansierat miljörelaterad forskning respektive forskning som primärt rör produktionsrelaterade projekt. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 1 september 2017.

 4. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Formas ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

  Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

 5. Formas ska verka för att insatserna inom Strategiska innovationsområden inriktas mot de samhällsutmaningar regeringen identifierat, samt utvecklas utifrån strategiska innovationsagendor och i linje med regeringens samverkansprogram i enlighet med regeringens proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, avsnitt 9 (prop. 2016/17:50). Formas ska förstärka insatserna under 2018 – 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande60 599
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)60 599

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande713 003
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)713 003

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 1. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 25 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1). Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.
 2. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 18 000 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.
 3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.
 4. Formas ska betala ut 30 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 20 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt.
 5. Formas ska betala ut 32 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Minst 9 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten.
 6. Formas ska anvisa 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för att delfinansiera Co-lead av det globala programmet för hållbara livsstilar och utbildning inom FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion.
 7. Formas får bidra med högst 1 000 000 kronor till projektet New Climate Economy.
 8. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet.
 9. Formas ska bidra med högst 3 000 000 kronor under 2017 till uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien.
 10. Av anslaget ska 12 500 000 kronor avsättas för strategiska innovationsområden i enlighet med vad som anges i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 7283 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.121 390Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.11 900 000700 000700 000500 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kronor 2018–2023. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 800
2017-02-254 800
2017-03-254 800
2017-04-254 800
2017-05-254 800
2017-06-254 800
2017-07-254 800
2017-08-254 800
2017-09-254 800
2017-10-254 800
2017-11-254 800
2017-12-081 500
2017-12-256 299
Summa60 599
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Elisabeth Lidbaum
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad: