Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2017-11-30
S2017/06702/RS
Statens institutionsstyrelse
Box 30224
104 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127, prop. 2016/17:99 utg.omr. 9, bet. 2016/17:FiU:21, rskr. 2016/17:310, prop. 2017/18:2 utg.omr. 9, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Användningen av särskilda befogenheter m.m.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska särskilt redovisa användningen av särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.

Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Jämställdhetsintegrering

SiS har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. SiS ska, utifrån den handlingsplan om barn och ungas rättigheter i tvångsvård som myndigheten beslutade 2014, analysera om det finns ytterligare behov av att utveckla hur barnkonventionen ska beaktas i verksamheten. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Barnombudsmannen ska, utifrån SiS behov, bidra till analysen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

2. SiS ska genomföra ett utvecklingsarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på myndighetens ungdomshem och LVM-hem. Arbetet ska stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i syfte främja en trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa för unga och klienter. En viktig del i arbetet är målgruppsanpassade utbildningsinsatser riktad till personal på ungdomshemmen och LVM-hemmen som är verksamma inom behandling, hälsa- och sjukvård och skola. I genomförandet ska SiS söka samarbete med relevanta aktörer, exempelvis Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2018. SiS får för uppdragets genomförande använda 700 000 kr under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete, anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev.

3. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SiS ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

4. SiS ska i en särskild rapport sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under 2016. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2017.

Pågående uppdrag

Uppdrag (Ku2016/02296/D) att fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för uppdraget och på vilket sätt ett långsiktigt förankrat arbete mot våldsbejakande extremism har säkerställts inom myndigheten. SiS ska lämna en delredovisning senast den 15 maj 2017 där det ska framgå vilka åtgärder som myndigheten dittills har vidtagit.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 051 750
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)891 750
ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram)160 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.152 4023 %0
ap.24 4033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)218 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2578 896
2017-02-2578 896
2017-03-2578 896
2017-04-2578 896
2017-05-2578 896
2017-06-2578 896
2017-07-2589 729
2017-08-2589 729
2017-09-2589 729
2017-10-2589 729
2017-11-2589 729
2017-12-25129 729
Summa1 051 750
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård-987-354535 069533 7281 3410
Ungdomsvård-16 388-2 2711 343 0941 324 43518 6590
Summa-17 375-2 6251 878 1631 858 16320 0000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 69 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras25 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom








Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet

Senast uppdaterad: