Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2017-12-13
UD2017/19761/PLAN (delvis)
UD2017/20490/NIS
Inspektionen för strategiska produkter
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslaget 1:5 Inspektionen för strategiska produkter (ISP) (prop. 2017/18:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2017/18:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för ISP och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål

ISP ska fortsatt upprätthålla en strikt, effektiv och modern exportkontroll.

ISP ska i samarbete med Säkerhetspolisen upprätthålla kontakterna med företag samt berörda universitet och högskolor i syfte att informera om riskerna för spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas akademiska forskarutbyten med länder där sådan utveckling och tillverkning kan förekomma, samt identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfers (ITT) innebär.

I fråga om internationellt förhandlingsarbete är följande verksamheter prioriterade:

 •  förhandlingar om EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden

1.2 Återrapportering

ISP ska redovisa hur myndigheten genomfört sitt uppdrag enligt instruktion samt uppfyllt de mål som anges under punkt 1.1. ovan. Särskilt ska följande redovisas:

 • Tillståndsprövningens utveckling
 • Vidtagna åtgärder i det löpande kvalitets- och effektivitetsarbetet för tillståndsprövningen 
 • Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen
 • Vidtagna åtgärder för en stärkt myndighetssamordning i arbetet för materielsäkerhet
 • Utvecklingen av och erfarenheter från prövningen av sanktionsärenden
 • Vidtagna åtgärder, som efterfrågats i regeringens skrivelse 2016/17:160, med anledning av Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel (RiR 2017:2)

ISP ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

ISP ska redovisa prognoser för 2018–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:
17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november.

1.3 Indelning för resultatredovisning


ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:

 • avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot kemiska vapen, samt tillståndsprövning enligt förordningen om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition,

 • myndighetens deltagande i tjänsteexport utomlands,

 • den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras,

 • sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

ISP ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag om efterkontroll

Enligt tidigare meddelat regeringsbeslut 19 oktober 2017 har ISP även ett uppdrag att lämna förslag till utformning av ett system för s.k. efterkontroll. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (UD) senast den 31 mars 2018.

Konventionen om ett kärnvapenförbud

ISP ska bistå med sakkunskap, underlag och expertis till Regeringskansliets utredning för att analysera konventionen om ett kärnvapenförbud.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter43 432
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)43 432

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.11 3023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 619
2018-02-253 619
2018-03-253 619
2018-04-253 619
2018-05-253 619
2018-06-253 619
2018-07-253 619
2018-08-253 619
2018-09-253 619
2018-10-253 619
2018-11-253 619
2018-12-253 623
Summa43 432
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Exporttillstånd Vapenförordningen (2013:707)0040040000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden25270037 00037 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jon Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/L4
Utrikesdepartementet/FN
Utrikesdepartementet/RS
Utrikesdepartementet/EKO
Försvarsdepartementet/MFU
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/Utrikesutskottet
Riksrevisionen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket

Senast uppdaterad: