Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2017-12-18
M2017/03180/S (delvis)
M2017/02401/Mm
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa följande:

 1. Antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar till myndigheten.

 2. Genomsnittlig projektstorlek för beviljade och sökta bidrag.

 3. Hur beviljat forskningsstöd fördelat sig mellan olika bidragsmottagare samt mellan projektmedel och andra stödformer.

 4. Fördelning mellan riktade satsningar och öppen utlysning av projektmedel.

 5. Fördelning per område för beviljade medel under året.

 6. Fördelning per område för utbetalda medel under året.

 7. Vilka insatser myndigheten har genomfört för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta, men för samhället viktiga områden.

 8. Hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Formas ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna att få stöd försämras för forskare tidigt i karriären.

Återrapporteringen för punkterna 1–6 ovan ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren, posten utbetalda medel undantagen. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar samt om möjligt per område för områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Övrig återrapportering  

 1. Formas ska redovisa vilka projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning under utgiftsområde 20 samt 1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.

 2. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Future Earth, till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts.

 3. Formas ska redovisa klimatforskningen med utgångspunkt i rapporten Hur bidrar klimatforskningen till att nå klimatmålen? daterad den 31 maj 2013.

 4. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med digitalisering.

 5. Formas ska  redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap.
  2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

 6. Formas har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Formas ska redovisa aktiviteter och resultat årligen under perioden 2017-2018.

 7. Formas ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

 8. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla arbetet med kontroll och uppföljning av forskningsbidragen.

 9. Formas ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 17 januari

- 16 februari

- 2 maj

- 29 juli

- 8 november

3

Uppdrag

Uppdrag

 1. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Formas ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

 2. Formas ska redovisa hur arbetet fortgår med att i verksamheten organisatoriskt inkludera den analysfunktion och det Klimatpolitiska råd som myndigheten 2017 fick i uppdrag att förbereda för. Uppdraget ska delredovisas 28 september 2018 och slutredovisas i årsredovisningen.

 3. Med utgångspunkt i regeringens livsmedelsstrategi (prop 2016/17:10) och dess mål ska myndigheten beskriva hur myndigheten arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål och syfte i relevanta delar av sin verksamhet samt bedöma myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategins mål givet sitt uppdrag och sin instruktion. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018.

 4. Formas ska lämna ett förslag på hur en översiktlig redovisning av tematiska områden som finansieras av Formas och preliminära slutsatser från dessa kan göras. I denna redovisning ska Formas också redovisa i vilken utsträckning forskningen skett utifrån ett köns- eller jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2018.

Pågående uppdrag

 1. Uppdrag om inriktning och utveckling av strategiska innovationsområden beslutades i regleringsbrevet för 2017.

 2. Uppdrag om att överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet beslutades i regleringsbrevet för 2016.

 3. Uppdrag om att bidra till arbetet med samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens beslutades den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS [delvis]). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

 4. Uppdrag om att inrätta tioåriga nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbar samhällsbyggnad samt om utlysning av medel till stöd för forskning om en social bostadspolitik beslutades den 18 maj 2017 (dnr M2017/01282/Mm). Uppdraget ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

 5. Uppdrag om att, inom ramen för livsmedelsstrategin, inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel beslutades den 1 juni 2017 (dnr N2017/03897/SK). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 28 februari.

 6. Uppdrag om att förbereda en analysfunktion inom Formas beslutades den 1 juni 2017 (dnr M2017/01456/Mm). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.

 7. Uppdrag om att förbereda uppgiften att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Klimatpolitiska rådet beslutades den 1 juni 2017 (dnr M2017/01457/Mm). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande103 509
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)93 509
ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet (ram)10 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

 1. Anslagsposten ska finansiera en satsning på 8 000 000 kronor på hållbara textilier i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2018. Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.
 2. Högst 15 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera en analysfunktion i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2017.

ap.2 Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet

 1. Anslagsposten får användas för kostnader för Klimatpolitiska rådet.

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande841 408
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)841 408

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 1. Anslaget får användas för utgifter för stöd till forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande.

 2. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

 3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

 4. Från anslaget ska minst 170 000 000 kronor finansiera forskning inom området samhällsbyggande. Av dessa medel ska, i enlighet med regeringens proposition 2016/17:50 samt enligt regeringsuppdraget dnr M2017/01282, 50 000 000 kronor användas till nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande och 20 000 000 kronor användas till forskning för en social bostadspolitik.

 5. Av anslaget ska 75 000 000 kronor användas till nationellt forskningsprogram om klimat i enlighet med regeringens proposition 2016/17:50 och enligt regeringsuppdrag dnr M2017/01282.

 6. Av anslaget ska 37 500 000 kronor användas till strategiska innovationsområden (SIO) i enlighet med regeringens proposition 2012/13:30 och regeringens proposition 2016/17:50.

 7. Formas ska betala ut 30 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL)för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 20 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt. SIVL ska till Formas redovisa hur medlen har använts samt resultat och förväntade effekter.

 8. Formas ska betala ut 32 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Minst 9 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten. SEI ska till Formas redovisa hur medlen har använts samt resultat och förväntade effekter.

 9. Formas ska anvisa 1 000 000 kronor under 2018 till Stockholm Environment Institute (SEI) för att delfinansiera Co-lead av det globala programmet för hållbara livsstilar och utbildning inom FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion. SEI ska lämna en slutredovisning till Formas om vilket resultat och förväntade effekter bidraget 2015–2018 har gett.

 10. Formas får bidra med högst 1 000 000 kronor under 2018 till projektet New Climate Economy (NCE) vid The Global Commission on the Economy and Climate som är placerat hos World Resources Institute. Bidraget är till uppstartande av projektet under åren 2013–2018. Projektet ska lämna en slutredovisning till Formas om vilka resultat och förväntade effekter bidraget 2013–2018 har gett.

 11. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet. Polarforskningssekretariatet ska till Formas redovisa hur medlen har använts. 

 12. Formas ska bidra med högst 3 000 000 kronor under 2018 till projektet Future Earth. Bidraget är till uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien under åren 2015–2018. Future Earth ska lämna en slutredovisning till Formas om vilket resultat och förväntade effekter bidragen 2015–2018 har gett samt information om hur den långsiktiga finansieringen kommer att lösas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ap.12 8053 %0
ap.2300Inget0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.125 242Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.12 200 000800 000800 000600 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kronor 2019–2024. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-258 625
2018-02-258 625
2018-03-258 625
2018-04-258 625
2018-05-258 625
2018-06-258 625
2018-07-258 625
2018-08-258 625
2018-09-258 625
2018-10-258 625
2018-11-258 625
2018-12-258 634
Summa103 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
2:1 ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Elisabeth Lidbaum
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad: