Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05038/GV
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
  • erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet,
  • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildning och yrkesval hos flickor och pojkar samt unga kvinnor och män i grundskolan och grundsärskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
  • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare och förskollärare används för undervisningen och hur huvudmän, rektorer och förskolechefer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
  • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till förskolornas och skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om så kallad betygsrätt, myndighetens beslut i nämnda ärenden om godkännande och betygsrätt samt resultat av eventuella överklaganden av besluten,
  • insatser för en hög effektivitet, rättssäkerhet och kvalitet i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman, och
  • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoser lämnas senast

den 17 januari,
den 16 februari,
den 2 maj,
den 29 juli, och
den 8 november 2018.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive enskilda huvudmän. Kostnader som avser genomförandet av uppdraget om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov ska särredovisas.

Skolinspektionen ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Skolinspektionen ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer.

3

Uppdrag

Minoritetspolitiken

Skolinspektionen ska vidta insatser för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Detta utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera och redovisa sina insatser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018 och den 31 januari 2019. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Förskolan

Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag under tre år, med start 2015, granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 februari 2018.

Sex- och samlevnadsundervisningen

Myndigheten ska granska sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Myndigheten ska sammanfatta och analysera resultatet av sin granskning och redogöra för konstaterade utvecklingsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 februari 2018.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen som anges i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2017 och 2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Skolinspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Undervisning i idrott och hälsa

Myndigheten ska genomföra en kvalitetsgranskning av undervisningen i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 juni 2018.

Kommunernas aktivitetsansvar

Skolinspektionen ska genomföra en granskning av kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Uppdraget ska genomföras som en uppföljning av den kvalitetsgranskning inom området som myndigheten genomförde 2015. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2018.

För utgifter för granskning av kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2018 får Skolinspektionen använda högst 500 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 31 augusti 2018. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 12:3, anslagsposten 4 Unga som varken arbetar eller studerar. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019.

Nationella prov

Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Myndigheten ska också använda resultatet i sin tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska redovisa resultatet avseende den centrala rättningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2018.

Ekonomisk information

Skolinspektionen ska genomföra förberedande insatser för att utifrån vad som anges i betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66) granska huvudmäns redovisning av ekonomisk information på enhetsnivå.

Barnkonventionen

Skolinspektionen ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Skolinspektionen ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion405 298
ap.1Statens skolinspektion (ram)405 298

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får 20 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

Från anslaget får högst 23 000 000 kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.112 1583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2533 775
2018-02-2533 775
2018-03-2533 775
2018-04-2533 775
2018-05-2533 775
2018-06-2533 775
2018-07-2533 775
2018-08-2533 775
2018-09-2533 775
2018-10-2533 775
2018-11-2533 775
2018-12-2533 773
Summa405 298
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Jenny Jägsander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementet, Budgetavdelningen, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Kulturdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor
Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Landsting