Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2017-12-13
Ju2017/09719/DOM
Ju2017/06466/DOM
Revisorsinspektionen
Box 24014
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Revisorsinspektionen
Riksdagen har beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Revisorsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Tillsyn

Revisorsinspektionen ska redovisa det totala antalet öppna tillsynsärenden vid årets slut, fördelade på disciplinärenden och övriga tillsynsärenden.

Myndigheten ska särskilt redovisa hur många disciplinärenden som har inletts och avgjorts under året. Myndigheten ska även redogöra för utgången i de disciplinärenden som avgjorts under året.

Myndigheten ska redogöra för övergripande slutsatser som dragits av tillsynsverksamheten.

Examination, auktorisation, godkännande och registrering

Revisorsinspektionen ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen anordnats under året, hur många som har deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat. Redovisningen ska fördela sig på kvinnor och män.

Myndigheten ska redovisa antalet inkomna ansökningar och beslut om auktorisation, godkännande och registrering. Vidare ska myndigheten redovisa antalet auktoriserade respektive godkända revisorer i slutet av året. Redovisningen ska fördelas på kvinnor och män.

Serviceåtagande

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har uppfyllt sina serviceåtaganden inom ramen för tillsynsverksamheten respektive för ärenden rörande auktorisation, godkännande och registrering.

Övrigt

Revisorsinspektionen ska:

  • Vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.
  • Verka för att öka medvetenheten hos revisorer om behovet av att uppmärksamma och anmäla misstänkt korruptionsbrottslighet.
  • Redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet.
  • Redovisa hur myndigheten följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande EU:s arbete och samarbetet med de nordiska länderna.

Budgetutfall och prognoser

Revisorsinspektionen ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten 2018 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna prognoser över intäkter och kostnader för 2018 och 2019 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 augusti och den 8 november 2018.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Revisorsinspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Auktorisation, godkännande, examination samt tillsyn över revisorer14 501-3 05036 57641 592-5 0166 435
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Revisorsinspektionen ska redovisa 25 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och DF
Näringsdepartementet/FF, KSR och KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statskontoret
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: