Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2017-12-21
N2017/07853/SUBT
N2017/07559/KLS (delvis)
Luftfartsverket
601 79 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Luftfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utsträckning myndigheten bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Redovisning av investeringsobjekt

I treårsplanen för perioden 2018–2020 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

Medel till civilt försvar

Luftfartsverket ska redovisa användningen av de medel om 9 miljoner kronor som tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Upphandling

Luftfartsverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Luftfartsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Luftfartsverket, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Luftfartsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Luftfartsverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Krigsplacering av personal

Luftfartsverket ska senast den 31 december 2018 ha krigsplacerat den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighters åtgärder vid höjd beredskap sam 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Preciserad inriktning för civilt försvar

Luftfartsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande:

– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

– Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

– Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom Luftfartsverkets ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

FINANSIERING

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets räntabilitet ska beräknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelningen ska uppgå till 15 procent av vinsten beräknat som resultatet efter skattemotsvarighet.

Återrapportering:

Luftfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den skattemotsvarighet och utdelning som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2018 fastställs av regeringen i samband med fastställande av 2018 års resultat- och balansräkning.

2. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutaväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

4. Luftfartsverket får under 2018 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104), se bilagan.

5. Luftfartsverket får placera likvida medel på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i affärsbank, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6. Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

7. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till
200 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

8. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på högst 150 000 000 kronor.

9. Luftfartsverket får förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag samt sälja aktier eller andelar i eller avveckla företag inom ramen för den egna verksamheten efter godkännande från regeringen.

10. Luftfartsverket får teckna ansvarsförsäkring hos enskilt försäkringsföretag.

11. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för två abonnemang inom detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

12. Luftfartsverket får överlåta viss lös egendom avseende koppar- och fiberförbindelser i delad kabel till Swedavia AB.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och FMA
Justitiedepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: