Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:36

2017-12-18
U2017/01441/UH
U2017/04027/UH
U2017/05023/BS m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:67 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet44 699
ap.1Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet (ram)44 699

Villkor för anslag 2:67

ap.1 Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.


1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 400 000 kronor till Svenska studenthemmet i Paris. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2018. Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2019 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 4 379 000 kronor till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2018. Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.


3. I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 och antalet doktorander hösten 2016 omräknat till  helårsekvivalenter 2016. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år. Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala medlen till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2018.

Lärosäte/utbildningsanordnare

tusentals kronor

Uppsala universitet

2 898

Lunds universitet

3 273

Göteborgs universitet

2 992

Stockholms universitet

3 307

Umeå universitet

1 927

Linköpings universitet

2 096

Karolinska institutet

907

Kungl. Tekniska högskolan

1 602

Luleå tekniska universitet

911

Karlstads universitet

969

Mittuniversitetet

808

Örebro universitet

1 078

Linnéuniversitetet

1 608

Sveriges lantbruksuniversitet

475

Malmö universitet

1 356

Blekinge tekniska högskola

353

Mälardalens högskola

855

Stockholms konstnärliga högskola

52

Försvarshögskolan

65

Gymnastik- och idrottshögskolan

91

Högskolan Dalarna

685

Högskolan Kristianstad

592

Högskolan Väst

530

Högskolan i Borås

623

Högskolan i Gävle

707

Högskolan i Halmstad

592

Högskolan i Skövde

414

Konstfack

75

Kungl. Konsthögskolan

23

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

77

Södertörns högskola

773

Ericastiftelsen

10

Ersta Sköndal Bräcke högskola

109

Handelshögskolan i Stockholm

204

Johannelunds teologiska högskola

10

Newmaninstitutet

10

Röda Korsets Högskola

76

Sophiahemmet Högskola

73

Stockholms Musikpedagogiska Institut

10

Totalt

33 216

4. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2018. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2018 ska lämnas senast den 22 februari 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2019.


5. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. Medlen ska rekvireras halvårsvis senast den 15 juni 2018 respektive 15 november 2018. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2018 ska lämnas senast den 22 februari 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2019.


6. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2018. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2018 ska lämnas senast den 22 februari 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2019.


7. Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 504 000 kronor till Svenska institutet.

Av medlen ska minst 390 000 kronor användas för insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2018.

Svenska institutet får använda högst 60 000 kronor för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammet. Vidare får högst 54 000 kronor användas för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Svenska Studenthemmet i Paris
Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Svenska institutet
Sverige-Amerika Stiftelsen
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:36, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2017/01441/UH
U2017/04027/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05086/UH