Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:18

2017-12-18
U2017/04192/UH
U2017/05023/BS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Blekinge tekniska högskola
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Blekinge tekniska högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 33 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola247 764
ap.1Takbelopp (ram)247 764

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola96 517
ap.3Basresurs (ram)96 517

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2528 690
2018-02-2528 690
2018-03-2528 690
2018-04-2528 690
2018-05-2528 690
2018-06-2528 690
2018-07-2528 690
2018-08-2528 690
2018-09-2528 690
2018-10-2528 690
2018-11-2528 690
2018-12-2528 691
Summa344 281
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Blekinge tekniska högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:18, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2017/04192/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05067/UH

Senast uppdaterad: