Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:14

2017-12-18
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05063/UH
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Linnéuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Linnéuniversitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
I årsredovisningen ska universitetet redovisa verksamheten.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

3

Uppdrag

1. Linnéuniversitetet får i uppdrag att tillhandahålla fortbildningar för yrkesverksamma journalister om Europeiska unionen. Utbildningarna ska syfta till att höja kunskapen om EU och hur beslut som fattas på EU-nivå är länkade till beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå.

Myndigheten ska redovisa utfallet av insatserna för 2018 till Regeringskansliet (Statsrådsberedningen med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2019. För uppdraget disponerar myndigheten under 2018 högst 1 200 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2018 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet1 067 905
ap.1Takbelopp (ram)1 067 905

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet335 303
ap.1Basresurs (ram)335 303

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Av anslaget avser 848 335 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet17 074
ap.21Fortbildning för journalister (ram)10 535
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)6 539

Villkor för anslag 2:65

ap.22 Utrustning till sjöbefälsutbildning

ap. 22 Avser utrustning och ersättning för praktikkostnader på sjöbefälsutbildningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2103 %0
ap.2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25118 357
2018-02-25118 357
2018-03-25118 357
2018-04-25118 357
2018-05-25118 357
2018-06-25118 357
2018-07-25118 357
2018-08-25118 357
2018-09-25118 357
2018-10-25118 357
2018-11-25118 357
2018-12-25118 355
Summa1 420 282
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Takbelopp
2:24 ap.1Basresurs
2:65 ap.21Fortbildning för journalister
2:65 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer