Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2017-12-13
Fi2017/04697/SFÖ
Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla för Fortifikationsverket. Ändringen innebär att myndighetens låneram enligt 7 kap 1 § budgetlagen (2011:203) sänks.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 3,4 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar i Riksgäldskontoret.

Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden, ska bevaras, användas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.  

Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Myndigheten ska vidare:

– medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås, och

– verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och levande skogar.

Återrapportering

Redovisningen av verksamhetens resultat ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska redovisa:

– totalkostnader för drift, underhåll och administration,

– intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna ska anges (alla avyttringar för vilka marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor ska redovisas separat),

– antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde ligger på mellan 10 000 000 kronor och                20 000 000 kronor,

– avkastning i procent,

– soliditet,

– driftsnetto i kr/kvm i det öppna beståndet,

– direktavkastning i det öppna beståndet,

– andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

– hyresintäkter i kr/kvm i det öppna beståndet,

– mediaförbrukning i kWh/kvm i det öppna beståndet,

– driftkostnader i kr/kvm i det öppna beståndet,

– underhållskostnader i kr/kvm i det öppna beståndet, och

– administration i kr/kvm i det öppna beståndet.

Myndigheten ska med stöd i den nationella upphandlingsstrategin (bilaga till beslut Fi2016/00833/OU) redovisa hur myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska inköp.

Myndigheten ska redovisa avslutade investeringar som beräknas överstiga 20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Myndigheten ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå.

Myndigheten ska särskilt redovisa hur de arbetar med att begränsa koldioxidutsläppen av resor och transporter.

Myndighetens resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas redovisa en investeringsplan för en fyraårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, mindre objekt där investeringskostnaden understiger detta belopp får behandlas samlat.

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Myndigheten ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av anskaffning och utveckling av nya investeringar, vidmakthållande av befintliga investeringar och liknande som innebär investeringar inom myndighetens verksamhet för 2018–2021. Redovisningen av uppgifterna ska ske enligt bilagan till regleringsbrevet. Vidare ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt som bedöms överstiga     10 000 000 kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är anskaffning och utveckling av ny investering och/eller vidmakthållande av befintlig investering samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget lämnas. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inges till regeringen (Finansdepartementet) senast den 16 juni 2017.

3. Investeringsutfall

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas och senast den 16 juni 2017 redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2017–2020. Avvikelser från planen för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

4. Underhållsplaner

Myndigheten ska upprätta och besluta om särskilda underhållsplaner. I detta arbete ska myndigheten samråda med Försvarsmakten.

5. Internationell samverkan

Myndigheten bemyndigas att inleda förhandlingar om avtal med motsvarande myndighet i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Regeringen (Finansdepartementet) ska underrättas när förhandlingar inleds. Efter avslutade förhandlingar ska myndigheten i särskild ordning redovisa förhandlingsresultatet för regeringen(Finansdepartementet).

6. Totalförsvarsplanering

Myndigheten ska senast den 2 oktober 2017 till regeringen (Försvarsdepartementet med kopia till Finansdepartementet) redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndighetens verksamhet och organisation vid höjd beredskap. Myndigheten ska särskilt redovisa och kommentera

– hur myndigheten arbetar med krigsplacering av personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap, och

– hur myndigheten samverkat med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i sitt arbete med att planera för tillgången till personal  under höjd beredskap.

7. Agenda 2030

Som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017, ska myndigheten redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling som verktyg. Myndigheten ska även redovisa hur myndigheten med utgångspunkt i sin kärnuppgift arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 mars 2017 till regeringen (Finansdepartementet). Därutöver ska myndigheten i årsredovisningen redogöra för hur den avser arbeta framöver för att Agenda 2030 med dess mål och delmål ska kunna uppnås.

8. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Fortifikationsverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)13 100 000
- varav INVESTERING13 100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

INVESTERINGSPLAN

Följande gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Anskaffning och utveckling av nya investeringarBudget 2017Beräknat 2018Beräknat 2019Beräknat 2020
Byggnader och markanläggningar934 9801 629 0001 370 5001 370 500
Mark20 00020 00020 00020 000
Försvarsanläggningar560 000524 000355 000355 000
Flygfält275 02017 00044 50044 500
Summa utgifter för anskaffning och utveckling1 790 0002 190 0001 790 0001 790 000
varav investeringar i anläggningstillgångarByggnader,mark och annan fast egendom1 790 0002 190 0001 790 0001 790 000
FinansieringÖvrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)1 550 0001 950 0001 650 0001 650 000
Övrig finansiering240 000240 000140 000140 000
Summa finansiering av anskaffning och utveckling1 790 0002 190 0001 790 0001 790 000

Vidmakthållande av befintliga investeringarBudget 2017Beräknat 2018Beräknat 2019Beräknat 2020
Byggnader och markanläggningar479 000479 000479 000479 000
Försvarsanläggningar140 000140 000140 000140 000
Flygfält11 00011 00011 00011 000
Summa utgifter för vidmakthållande630 000630 000630 000630 000
varav investeringar i anläggningstillgångarByggnader,mark och annan fast egendom410 000510 000510 000510 000
FinansieringÖvrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)350 000450 000450 000450 000
Övrig finansiering60 00060 00060 00060 000
Avgift220 000120 000120 000120 000
Summa finansiering av vidmakthållande630 000630 000630 000630 000

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2017 samt att jämförelse görs med utfallet för 2015 och 2016. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2018–2020 jämfört med investeringsplanen ovan.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 305 9462 218 92387 02387 023
Uppdrag00761 575752 9608 6158 615
Avyttring0044 31758 961-14 644-14 644
Summa003 111 8383 030 84480 99480 994
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska den 12 maj, 15 september och 17 november 2017 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, vilken ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2018 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Myndigheten ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med ett belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Myndigheten ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Myndigheten ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får myndigheten disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Myndigheten ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa under inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Överskottet eller underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Myndigheten får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som myndigheten övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Myndigheten får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt, överskott av skogsbruk och arrenden, samt uthyrning och övriga nyttjanderätter av övnings- och skjutfält under avveckling för att bekosta:

– avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,

– avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,

– avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,

– förädling och avyttring av fält, och

– metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsgränserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när det beräknade investeringskostnaden inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade kostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska verket lämna över frågan till regeringen för prövning.

4. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 110 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Joakim Jägare
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA och OU
Regeringskansliet Förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: