Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2017-12-18
U2017/03262/UH
U2017/04166/UH
U2017/05023/BS m.fl.
Se bilaga 1
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Göteborgs universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska det i fråga om Nordicom framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

3

Uppdrag

1. Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 1 230 helårsstudenter inom läkarutbildningen, vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering
Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.
2. Av årsredovisningen ska det framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.
3. Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet).
Universitetet ersätts för högst 465 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering
Universitetet ska senast i årsredovisningen lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2017 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Vidare ska universitetet i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i relevanta delar samråda med det nationella centrum mot våldsbejakande extremism som regeringen inrättar vid Brottsförebyggande rådet fr.o.m. den 1 januari 2018. Göteborgs universitet ska i en särskild rapport redovisa hur verksamheten har utvecklats. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2019. Vidare ska universitetet i årsredovisningen för 2018 redovisa på vilket sätt medlen använts.

5. Göteborgs universitet ska med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskningen i Sverige inom universitets- och högskolesektorn. Universitetet ska redovisa verksamheten i sin årsredovisning.

6. Göteborgs universitet ska genomföra regelbundet återkommande studier av val och väljarbeteende, främst i samband med ordinarie riksdagsval och Europaparlamentsval. Studierna ska bygga vidare på undersökningsserien svenska valundersökningar (1956–). Resultatet från studierna ska fortlöpande göras tillgängliga för allmänheten. Data från studierna ska tillgängliggöras genom det nationella dataarkivet Svensk nationell datatjänst. Universitetet ska i en särskild rapport redovisa hur verksamheten har bedrivits. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 december 2018.         

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet2 123 478
ap.1Takbelopp (ram)2 123 478

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 564 290
ap.7Basresurs (ram)1 564 290

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3 226 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 21 628 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

I anslaget ingår medel för verksamhet avseende statistiska valundersökningar.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet14 311
ap.5Uppdrag att utveckla och sprida... (ram)5 169
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)5 194
ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 948

Villkor för anslag 2:65

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida...

Anslagsposten ska finansiera universitetets uppdrag som anges under punkten 4.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet545 085
ap.3Göteborgs universitet (ram)462 268
ap.7Göteborgs universitet (ram)82 817

Villkor för anslag 2:66

ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt TUA-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.70Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.50Inget0
ap.703 %0
ap.5003 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.30Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.102ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)725 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25353 931
2018-02-25353 931
2018-03-25353 931
2018-04-25353 931
2018-05-25353 931
2018-06-25353 931
2018-07-25353 931
2018-08-25353 931
2018-09-25353 931
2018-10-25353 931
2018-11-25353 931
2018-12-25353 923
Summa4 247 164
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:65 ap.5Uppdrag att utveckla och sprida...
2:65 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:65 ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.3Göteborgs universitet
2:66 ap.7Göteborgs universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kulturdepartementet, MF
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:6, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2017/03262/UH
U2017/04166/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05055/UH

Senast uppdaterad: