Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2017-12-21
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Stockholms läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Stockholms län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)39 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 400
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: