Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2017-12-18
Fi2017/04280/ESA
Fi2017/04757/RS (delvis)
Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 2,8 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar i Riksgäldskontoret.

Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden, ska bevaras, användas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.  

Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Myndigheten ska vidare:

– medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås,

– utifrån sin kärnuppgift verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och levande skogar, och

– medverka till att med utgångspunkt i sin kärnuppgift i relevanta delar bidra till att uppfylla målen inom Agenda 2030. 

Återrapportering

Redovisningen av verksamhetens resultat ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska redovisa:

– totalkostnader för drift och underhåll

– antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde överstiger 10 000 000 kronor,

– utfall av avkastning i procent,

– soliditet,

– driftsnetto i kr/kvm i det öppna beståndet,

– direktavkastning i det öppna beståndet,

– andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

– hyresintäkter i kr/kvm i det öppna beståndet,

– mediaförbrukning i kWh/kvm i det öppna beståndet,

– driftkostnader i kr/kvm i det öppna beståndet,

– underhållskostnader i kr/kvm i det öppna beståndet, och

– administration i kr/kvm i det öppna beståndet.

Myndigheten ska redovisa avslutade investeringar som överstigit 20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Myndigheten ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstigit 10 000 000 kronor. Av återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter och respektive fastighets försäljningspris framgå.

Myndigheten ska särskilt redovisa hur den arbetar med att begränsa koldioxidutsläppen från resor och transporter.

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetar och fortsatt avser arbeta för att målen och delmålen i Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas och den 14 juni 2018, redovisa en investeringsplan för en fyraårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt för vilka investeringskostnaden överstigit 20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, medan objekt med en lägre investeringskostnad får behandlas samlat.

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Myndigheten ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av anskaffning och utveckling av nya investeringar, vidmakthållande av befintliga investeringar och liknande som innebär investeringar inom myndighetens verksamhet för 2019–2021. Redovisningen av uppgifterna ska ske enligt tidigare års redovisning. Vidare ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt som bedöms överstiga 10 000 000 kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är anskaffning och utveckling av ny investering och/eller vidmakthållande av befintlig investering samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget lämnas. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inges till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2018.

3. Investeringsutfall

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas och senast den 14 juni 2018, redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2018–2020. Avvikelser från planen för objekt för vilka investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

4. Internationell samverkan

Myndigheten bemyndigas att inleda förhandlingar om avtal med motsvarande myndigheter i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Regeringen (Finansdepartementet) ska underrättas när förhandlingar inleds. Efter avslutade förhandlingar ska myndigheten i särskild ordning redovisa förhandlingsresultatet för regeringen (Finansdepartementet).

5. Totalförsvarsplanering enligt förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska, med stöd av 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, senast den 31 december 2018 ha krigsplacerat den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Myndigheten ska redovisa arbetet med att återuppta en sammanhängande planering för sin verksamhet och organisation vid höjd beredskap till regeringen (Försvarsdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast i samband med årsredovisningen.

6. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Fortifikationsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.


Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

7. Grön infrastruktur inom skogs- och markförvaltning

Fortifikationsverket ska utveckla sitt arbete med handlingsplaner för en grön infrastruktur på sina skogsfastigheter kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen, bl.a Levande skogar. Syftet är att bevara och utveckla förutsättningar för den biologiska mångfalden och att ekosystemtjänster som exempelvis skogsproduktion, kulturella värden och markens vattenhållande förmåga vidmakthålls. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna system, där frivilliga avsättningar och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Arealen med ekosystembaserade och hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka i den brukade skogen. Uppdraget ska genomföras så att det är förenligt med Fortifikationsverkets grunduppdrag och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2020.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)14 200 000
- varav INVESTERING14 200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Investeringsplanen i bilagan gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2017 samt att jämförelse görs med utfallet för 2015 och 2016. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2018–2020 jämfört med investeringsplanen i bilagan.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 339 2062 217 384121 822121 822
Uppdrag00791 030778 36812 66212 662
Avyttring00193 625119 81473 81173 811
Summa003 323 8613 115 566208 295208 295
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska den 10 maj, 13 september och 15 november 2018 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, som ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut, senast i samband med att årsredovisningen levereras till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret fr.om. den 1 januari 2018 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Myndigheten ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med ett belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas mot inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Myndigheten ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Myndigheten ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får myndigheten disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Myndigheten ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Över- eller underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Myndigheten får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som myndigheten övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Myndigheten får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält, inklusive byggnadsobjekt, för att bekosta:

– avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,

– avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,

– avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,

– förädling och avyttring av fält, och

– metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsgränserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när det beräknade investeringskostnaden inte överstiger 40 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade kostnaden överstiger 40 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

4. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 110 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Joakim Jägare
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA och OU
Regeringskansliet Förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Upphandlingsmyndigheten
Statskontoret

Senast uppdaterad: