Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2017-12-07
U2017/04680/BS
(delvis)
U2017/04867/UH
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 262 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering
Lunds universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

Återrapportering 
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 982 302
ap.1Takbelopp (ram)1 982 302

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 119 873
ap.6Basresurs (ram)2 119 873

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 168 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016). 

Lunds universitet bemyndigas att under 2017 besluta om medlemskap i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017–2022 besluta om årlig medlemsavgift på högst      250 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2017).

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer17 839
Diabetes29 730
Effekter på naturresurser25 484
Epidemiologi10 619
Klimatmodeller9 238
Nanovetenskap och nanoteknik28 669
Neurovetenskap29 730
Politiskt viktiga regioner12 742

Stamceller och regenerativ medicin

30 812

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet8 312
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 396
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)3 041
ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 875

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2017. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet438 346
ap.2Lunds universitet (ram)438 346

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.6203 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)724 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25379 069
2017-02-25379 069
2017-03-25379 069
2017-04-25379 069
2017-05-25379 069
2017-06-25379 069
2017-07-25379 069
2017-08-25379 069
2017-09-25379 069
2017-10-25379 069
2017-11-25379 069
2017-12-25379 074
Summa4 548 833
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.2Lunds universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: