Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2017-12-18
Ju2017/08529/Å
Ju2017/09205/Å
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Datainspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Datainspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetens arbete enligt EU:s dataskyddsreform

Datainspektionen ska redovisa hur myndigheten arbetat med förberedelserna för och med genomförandet av de uppgifter som följer av EU:s dataskyddsreform. Datainspektionen ska också redovisa hur arbetet med uppgifterna enligt EU:s dataskyddsreform påverkar övrig verksamhet vid myndigheten.

Prognoser

Datainspektionen ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli och

8 november.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Datainspektionen ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och på lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Datainspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Datainspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Datainspektionen85 314
ap.1Datainspektionen (ram)85 314

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
6:3 Datainspektionen
ap.12 5593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)16 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-257 110
2018-02-257 110
2018-03-257 110
2018-04-257 110
2018-05-257 110
2018-06-257 110
2018-07-257 110
2018-08-257 110
2018-09-257 110
2018-10-257 110
2018-11-257 110
2018-12-257 104
Summa85 314
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Datainspektionen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Martin Talvik
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret