Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:35

2017-12-18
U2016/03194/UH
U2017/02170/UH
U2017/02635/UH m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet645 553
ap.3Tolkutbildning (ram)18 232
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 951
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 688
ap.10Forskningsmedel (ram)2 277
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 533
ap.12Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola (ram)20 274
ap.15Integrationssatsningar (ram)202 000
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)143 163
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)108 955
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)18 629
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)44 872
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)29 366
ap.49Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning (ram)713
ap.17Flexibla vägar in i läraryrket (ram)12 000
ap.19Kulturskolekliv (ram)20 900

Villkor för anslag 2:64

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 236 779 kronor per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 77 helårsstudenter 2018.

Stockholms universitet ska senast den 5 mars och den 5 november 2018 lämna underlag för utbetalning av bidrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till Stockholms universitet för genomförandet av utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen för de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2018.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2018.

ap.10 Forskningsmedel

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 30 november 2018 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2018. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2018 ska lämnas senast den 22 februari 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 22 februari 2019 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140 ska 75 216 kronor återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

4. en redogörelse för högskolans arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

ap.12 Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola

Kammarkollegiet ska senast den 30 januari 2018 betala ut 3 819 000 kronor vardera till Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet avseende försöksverksamhet med praktiknära forskning i enlighet med regeringsuppdrag (U2017/01129/UH).

Regeringen avser att återkomma med beslut avseende återstående medel.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelad på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

 1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
 2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå de lärosäten som har samordningsansvar för de kompletterande utbildningarna.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Samordning av kompletterande utbildningar

De universitet som anges i tabellen ska samordna utbildningsinsatserna vid de medverkande lärosätena. Kammarkollegiet ska under januari utbetala medel till lärosätena för samordningsarbetet i enlighet med vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildningar som lärosätet ska samordna

Medel för samordning, kronor

Uppsala universitet

Apotekare, psykolog

600 000

Lunds universitet

Ekonom, systemvetare

600 000

Göteborgs universitet

Biomedicinsk analytiker

300 000

Stockholms universitet

Lärare och förskollärare, socionom/utbildning i socialt arbete

800 000

Karolinska institutet

Läkare, sjuksköterska, tandläkare

900 000

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt, ingenjör

600 000

Summa


3 800 000

Universiteten ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 5 mars och den 15 oktober 2018 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. För den kompletterande lärar- och förskollärarutbildningen gäller att underlaget ska inkomma senast den 4 april och den 15 oktober.

Av redovisningarna ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra hur många helårsstudenter som universiteten beräknar få ersättning för. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kompletterande juristutbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

30

65 336

1 960 080

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 30 helårsstudenter och fördelas per lärosäte enligt tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet


Stockholms universitet

30

Universiteten ska senast den 15 oktober 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) komma in med underlag i fråga om antalet helårsstudenter 2018 för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin vid respektive universitet. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive universitet. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till universiteten för genomförandet av utbildningarna. 

Regeringen avser att återkomma i vissa frågor när det gäller kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning. 

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

500

97 908

48 954 000

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärar- och förskollärarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 500 helårsstudenter per år.

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande barnmorskeutbildning

12

142 733

1 712 796

Kompletterande fysioterapeut-utbildning

18

142 733

2 569 194

Kompletterande läkarutbildning

95

256 979

24 413 005

Kompletterande sjuksköterskeut-bildning

110

142 733

15 700 630

Kompletterande tandläkarutbildning

46

372 852

17 151 192

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen. 

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Läkare

20

Göteborgs universitet

Läkare

Sjuksköterska

Tandläkare

20

25

20

Umeå universitet

Läkare

10

Linköpings universitet

Läkare

20

Karolinska institutet

Barnmorska

Fysioterapeut

Läkare

Sjuksköterska

Tandläkare

12

18

25

25

16

Luleå tekniska universitet

Sjuksköterska

20

Linnéuniversitetet

Sjuksköterska

20

Malmö universitet

Tandläkare

10

Högskolan i Gävle

Sjuksköterska

20

Kompletterande ekonom- respektive systemvetarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande ekonomutbildning

45

66 197

2 978 865

Kompletterande systemvetarutbildning

13

91 657

1 191 541

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ekonom- eller systemvetarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Ekonom

Systemvetare

10

5

Mittuniversitetet

Ekonom

5

Högskolan Dalarna

Ekonom

Systemvetare

10

8

Högskolan i Halmstad

Ekonom

10

Mälardalens högskola

Ekonom

10

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

66

203 682

13 443 012

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

12

Göteborgs universitet

14

Linköpings universitet

27

Högskolan Kristianstad

13

Kompletterande apotekarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande apotekarutbildning

88,5

152 761

13 519 349

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet*

65

Göteborgs universitet

23,5

* Uppsala universitet har även möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk receptarieutbildning inom ramen för det angivna antalet helårsstudenter.

Kompletterande psykologutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande psykologutbildning

52,5

198 590

10 425 975

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

22,5

Lunds universitet

22,5

Umeå universitet

7,5

Kompletterande socionomutbildning/utbildning i socialt arbete

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande socionomutbildning/utbildning i socialt arbete

60

96 749

5 804 940

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk socionomutbildning/utbildning i socialt arbete enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet

10

Stockholms universitet

20

Umeå universitet

10

Malmö universitet

20

Kompletterande arkitekt- respektive ingenjörsutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter 2018

Ersättning per helårsstudent 2018

Beräknade medel 2018, kronor

Kompletterande arkitektutbildning

37,5

173 130

6 492 375

Kompletterande ingenjörsutbildning

117,5

127 301

14 957 868

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Ingenjör

12,5

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt

Ingenjör

32,5

37,5

Luleå tekniska universitet

Ingenjör

15

Karlstads universitet

Ingenjör

37,5

Chalmers tekniska högskola AB

Arkitekt

Ingenjör

5

15

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av resterande medel från anslagsposten.

ap.17 Flexibla vägar in i läraryrket

Medlen avser satsning på projekt som skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena.

Regeringen avser att återkomma med beslut om användningen av medlen.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö universitet (U2011/03713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Umeå universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november varje år komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte för vilka ersättning ska lämnas. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar lärosätena till en ersättning med 85 520 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Totalt kan ersättning utbetals för högst 1 555 helårsstudenter.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/03713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 520 270 kronor,
 • Stockholms universitet 3 229 245 kronor,
 • Umeå universitet 1 776 565 kronor,
 • Linköpings universitet 1 270 615 kronor,
 • Karlstads universitet 726 420 kronor,
 • Malmö universitet 977 125 kronor, och
 • Högskolan Dalarna 629 690 kronor.

Totalt 10 129 930 kronor

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av resterande medel från anslagsposten.

ap.19 Kulturskolekliv

Medlen avser satsning på kulturskolekliv.

2 000 000 kronor avser medel till Statens Kulturråd för kulturskolekliv.

Regeringen avser att återkomma med beslut om användningen av medlen.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Medel för innovationskontor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast 30 mars 2018 för perioden den 1 januari – den 31 december.

Lärosäte

Grundbelopp (tkr)

Belopp baserat på volym (tkr)

Belopp för stöd till högskolor (tkr)**

Belopp för prestation (tkr)

Belopp att utbetala (tkr)

Uppsala universitet

1 980

3 118

1 930

3 896

10 924

Lunds universitet

1 980

3 571

1 930

3 896

11 377

Göteborgs universitet

1 980

1 581

643

1 948

6 152

Stockholms universitet

1 980

1 585

643

2 922

7 130

Umeå universitet

1 980

3 115

643

2 922

8 660

Linköpings universitet

1 980

2 187

2 574

4 869

11 611

Karolinska institutet

1 980

1 599

3 861

1 948

9 388

Kungl. Tekniska högskolan

1 980

1 859

643

4 869

9 352

Luleå tekniska universitet

1 980

2 346

643

974

5 943

Sveriges Lantbruksuni-versitet

1 980

2 476

643

974

6 073

Chalmers tekniska högskola AB

1 980

1 107

643

2 922

6 652

Mittuniversite-tet*

1 980

716

643

3 896

7 235

Malmö universitet

1 980

478

0

0

2 458

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan.  Chalmers tekniska högskola AB erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Övriga universitet förutom Malmö universitet erhåller medel för att stödja högskolor som inte är listade ovan eller för att bygga upp expertkompetens i ett område som sedan kan erbjudas till andra innovationskontor.

Medel för att stödja idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering

Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 1 200 000 kronor till Karolinska institutet, 1 200 000 kronor till Uppsala universitet, 1 200 000 kronor till Lunds universitet, 1 200 000 kronor till Umeå universitet och 1 200 000 kronor till Göteborgs universitet. Medlen avser bidrag för att stödja idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2018. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2018 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2018 ska lämnas senast den 1 mars 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2019.

Återstående medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Regeringen har den 9 januari 2014 beslutat förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning.

Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala medel som ersättning för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning under 2018 enligt nedanstående uppräkning:

 • Chalmers tekniska högskola AB 147 000 kronor
 • Högskolan Dalarna 3 240 000 kronor
 • Göteborgs universitet 5 126 000 kronor
 • Högskolan i Halmstad 1 947 000 kronor
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping 1 958 000 kronor
 • Karlstads universitet 1 024 000 kronor
 • Linköpings universitet 1 384 000 kronor
 • Linnéuniversitetet 1 446 000 kronor
 • Luleå tekniska universitet 1 958 000 kronor
 • Malmö universitet 5 785 000 kronor
 • Mittuniversitetet 3 240 000 kronor
 • Mälardalens högskola 4 972 000 kronor
 • Södertörns högskola 1 980 000 kronor
 • Umeå universitet 3 515 000 kronor
 • Örebro universitet 3 167 000 kronor

Totalt 40 889 000 kronor

Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 3 957 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för en försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel.

Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

Regeringen avser att återkomma med beslut om återstående medel.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 12 000 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 30 november 2018. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Teach for Sweden ska redovisa hur många kandidater som rekryterats samt hur många helårsstudenter som går i utbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad jämfört med 2017. Det ska även redovisas vilka over head-kostnader (OH-kostnader) organisationen har för dessa helårsstudenter. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2018 ska lämnas senast den 28 februari 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 februari 2019.

Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 97 551 kronor per helårsstudent. Utbildningarna ska sammanlagt riktas till högst 117 helårsstudenter. 

Lärosätena ska senast den 5 november 2018 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2018 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 4 750 000 kr till Göteborgs universitet för arbetet under 2018 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Brobyggaren. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2018 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 774 000 kr till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2018 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Ämnesdidaktisk KPU. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2018 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten. Vidare kommer försöksverksamheterna att utvärderas.

ap.49 Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska enligt ett regeringsuppdrag (U2014/02222/UH) följa upp en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Kammarkollegiet ska under januari 2018 utbetala 713 000 kronor till UHR för arbetet med att följa upp genomförandet av försöksverksamheten under 2018.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.1008000
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.150Allt0
ap.170Inget0
ap.1803 %0
ap.190Inget0
ap.2003 %0
ap.2119 7563 %0
ap.2203 %0
ap.290Allt0
ap.4903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.12:64 ap.21100 %
2:64 ap.22:64 ap.21100 %
2:64 ap.62:64 ap.21100 %
2:64 ap.82:64 ap.21100 %
2:64 ap.102:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.1ram
ap.2ram
ap.6ram
ap.8ram
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FIM
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FF, RT och SK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:35, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2016/03194/UH
U2017/02170/UH
U2017/02635/UH
U2017/02809/UH
U2017/03109/UH
U2017/04295/UH
U2017/04328/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05085/UH

Senast uppdaterad: