Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2017-12-18
UD2017/03261/FH
UD2017/20455/FH (delvis)
UD2017/20830/FH
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Exportkreditnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier.

Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med relevanta myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, inklusive genom systemexport, tas till vara. Här avses särskilt Almi Företagspartner AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB och Tillväxtverket.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Exportkreditnämnden ska som en del i detta ha en regional närvaro och inom ramen för denna delta i regionala exportcentra.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

  • totalt antal och volym av garanterade affärer och garantivolym som ingås under 2018, fördelat efter marknad och bransch;
  • antalet nya kunder bland små och medelstora företag vid utgången av 2018;
  • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande verksamhet inklusive inom verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
  • resultatet av arbetet med att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Rapporteringen ska även avse effekterna av Exportkreditnämndens regionala närvaro;
  • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten;
  • kostnader för och intäkter från Exportkreditnämndens verksamhet ska redovisas separat i årsredovisningen. Kostnader och intäkter ska redovisas separat avseende dels den administrativa delen av verksamheten, dels den riskbaserade verksamheten
  • myndighetens återförsäkringar på den privata marknaden. Av redovisningen ska framgå omfattning, motiv, typ av garantiåtaganden, samt hur detta bedöms ha påverkat den samlade risken i Exportkreditnämndens garantiverksamhet;
  • Exportkreditnämnden ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling;

  • Exportkreditnämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20§§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Myndigheten ska i sin redovisning använda EU:s definition av små och medelstora företag.

Exportkreditnämnden ska i årsredovisningen för 2018 redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska utrikespolitik.

Verksamhetens administrativa kostnader

Exportkreditnämnden ska i form av tidsserier redogöra för utvecklingen av verksamhetens administrativa kostnader, inklusive lönekostnader och lokalkostnader. Redovisningen ska även inkludera vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten.

Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande

Exportkreditnämnden ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, Sveriges politik för global utveckling (PGU) samt Addis Abeba Action Agenda för utvecklingsfinansiering.

Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s rekommendationer på dessa områden (”Common Approaches” respektive ”Bribery and Officially Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning (Sustainable Lending).

Vidare ska Exportkreditnämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med – samt informera om – OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

Exportkreditnämnden ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att garantigivningen ska bidra till hållbara investeringar och minskad klimatpåverkan.

Upphandling

Exportkreditnämnden ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Garantier för utvecklingssamarbete

Enligt vad som framgår av Styrelsens för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) regleringsbrev för budgetåret 2018 övertar Sida det ansvar för Sidas fristående garantier som Exportkreditnämnden tidigare haft i enlighet med 18 och 19 §§ förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska föra Sveriges talan i de arbetsgrupper i EU och OECD och andra forum där regelfrågor avseende exportkrediter behandlas. Arbetet ska ske i nära samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska till Riksgäldskontoret lämna det underlag som Riksgäldskontoret behöver för att lämna en rapport innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och utlåning.

Exportkreditgarantiram och investeringsgarantiram

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen och investeringsgarantiramen har utnyttjats (inklusive beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av den sedan 2009 utökade ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek och en framåtblickande bedömning av behovet. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars och den 10 augusti 2018 samt den 1 mars 2019.

Administrativ premie

Den administrativa delen av den premie som Exportkreditnämnden tar ut för varje garanti har genererat en administrativ reserv vid myndigheten. Exportkreditnämnden ska ta fram en modell för premieberäkning så att varaktiga över- eller underskott inte uppstår och så att den administrativa reserven är justerad senast den 31 december 2020.

Regeringens exportstrategi

Exportkreditnämnden ska inom ramen för regeringens exportstrategi, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra med stöd och expertkunskap inom sitt verksamhetsområde. Exportkreditnämnden ska särskilt beakta frågor om hur verksamheten bland små och medelstora företag samt den regionala närvaron kan användas för att främja svensk export.

Miljömål

Exportkreditnämnden har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Exportkreditnämnden ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten har bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Garantier
Garantiverksamhet, administration383 536-75 000192 000252 300-60 300248 236
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2018 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 450 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2018 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. Exportkreditnämnden ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

I de fall som överskott uppstår såväl i den administrativa delen av verksamheten som i den del av myndighetskapitalet som utgörs av överskott av ej förväntansriktiga premier ska inleverans redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

Med anledning av en ändring i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier ska myndighetens garantimedel placerade i utländsk valuta på bankkonto hos en privat aktör successivt, dock senast den 20 december 2018, föras över till ett konto i Riksgäldskontoret.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Exportkreditnämnden ska redovisa 43 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ann Linde
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Swedfund International AB