Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2017-12-18
UD2017/03715/HI
UD2017/20455/FH(delvis)
UD2017/20833/HI
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder mot sjukfrånvaro

Swedac ska i årsredovisningen för 2018 redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att förebygga sjukfrånvaro hos myndighetens anställda. Redovisningen bör inkludera ett jämställdhetsperspektiv.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Swedac ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Om informationssäkerhet

Swedac ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 februari

2 maj

8 november

3

Uppdrag

Regeringens exportstrategi – ackreditering och standardisering

Swedac ska inom ramen för sin skyldighet att bistå regeringen med expertstöd, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi.

Swedac ska fullfölja regeringens uppdrag (UD2017/13340/HI) att ta fram underlag för hur ackreditering och standardisering kan användas för att främja svensk export. Uppdraget ska reovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 mars 2018.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Swedac ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som äger rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen.

Aktuella lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen

Swedac ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i förberedelser inför och under förhandlingar om de olika lagstiftningsförslag och andra åtgärder Europeiska kommissionen har aviserat i Inremarknadsstrategin för varor och tjänster.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Swedac ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten har bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll25 042
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)25 042

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.17513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 087
2018-02-252 087
2018-03-252 087
2018-04-252 087
2018-05-252 087
2018-06-252 087
2018-07-252 087
2018-08-252 087
2018-09-252 087
2018-10-252 087
2018-11-252 087
2018-12-252 085
Summa25 042
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll6 4602 01011 33010 4209109 380
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet5 840-1 700110 000113 000-3 0001 140
Tjänsteexport02 50029 70028 7001 0003 500
Summa5 840800139 700141 700-2 0004 640
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Ann Linde
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Finansdepartementet BA, OFA KO
Näringsdepartementet KLS, NV FÖF, NV KSR
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret

Senast uppdaterad: