Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2017-12-18
UD2017/19761/PLAN (delvis)
UD2017/20132/IU
UD2017/20824/FH
Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Svenska institutet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2017/18:83, prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och prioriteringar

1. Svenska institutet ska följa de för myndighetens verksamhet relevanta mål och riktlinjer som anges i regeringens beslutade strategier.

2. Svenska institutet ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets prioriteringar vad gäller handels- och Sverigefrämjande.

3. Svenska institutet ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets prioriteringar för offentlig diplomati. Arbetet med att identifiera och motverka desinformation är en viktig del av detta.

4. Svenska institutet ska inom ramen för hela sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av den feministiska utrikespolitiken, politiken för global utveckling och Agenda 2030.

5. Övergången från långsiktigt utvecklingssamarbete till bredare relationer med utvecklingsländer ska särskilt beaktas.

Återrapporteringskrav

1. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2018-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.       

       1. 16 februari
       2. 29 juli
       3. 8 november

2. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån och antalet deltagare per land.

3. För stipendieprogrammen som riktar sig till studenter från låg- och medelinkomstländer, enligt OECD:s biståndskommittés (DAC) klassificering, ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna.

4. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7, sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv och till International Aid Transparency Initiative (IATI), i enlighet med Sidas anvisningar/vägledning.

5. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2018, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2018.

6. Svenska institutets analys av Sverigebilden i utlandet, inklusive i digitala medier, ska kontinuerligt återrapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

7. Svenska institutet ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

8. Svenska institutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Exportpris inom de kulturella och kreativa näringarna

Svenska institutet ska ta fram ett upplägg och genomföra ett exportpris för insatser inom de kulturella och kreativa näringarna. Priset ska uppmärksamma personer eller företag som bidragit till svensk export och en stärkt Sverigebild i utlandet och delas ut ur EU- och handelsministerns hand i mars 2018. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska kontinuerligt uppdateras om arbetsprocessen.

Uppdraget ska utvärderas och redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 juni 2018.

Expo 2020 Dubai

Svenska institutet ska vara aktivt delaktiga i förberedelsearbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai.

Hannovermässan

Svenska institutet ska delta i förberedelserna inför Sveriges närvaro på Hannovermässan 2019.

Informationsmaterial om prostitution och handel med människor för sexuella ändamål

Svenska institutet ska ta fram informationsmaterial som kan stödja Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna i deras arbete med att informera om det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster och lagens effekter avseende prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.

Satsningar under jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år

Svenska institutet ska uppmärksamma att den svenske film- och teaterregissören Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år 2018. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Äldre regeringsuppdrag som fortsätter under 2018

Regeringens exportstrategi

Svenska institutet ska inom ramen för ordinarie uppdrag och budgetram medverka i Team Sweden och andra insatser i regeringens exportstrategi där det bedöms vara lämpligt och kan ge ett mervärde.

Myndigheten disponerar även 12,3 miljoner kronor för genomförande av exportstrategins insats 20 – Stärkt talangattraktion enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 2:3 och 2:4, enligt nedanstående indikativa fördelning för 2018. Svenska institutet får använda del av anslaget för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. Institutet ska senast den 1 mars 2018 inkomma med en bedömning av hur stor del av dessa medel som behövs för förvaltningskostnader.

Inom detta uppdrag ska Svenska institutet:

- i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och i samråd med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), ta fram kortare och längre besöksprogram för kvalificerade målgrupper av beslutsfattare för att kommunisera svenska tekniska lösningar och öka kontaktytorna med svenska myndigheter och svenskt näringsliv i syfte att främja målen om ökad export och ökade utländska investeringar (3,5 miljoner kronor);

- stöd till utlandsmyndigheterna för att ta fram metoder och verktyg för att utveckla sina alumnkontakter (1 miljon kronor);

- för att stärka marknadsföringen av Sverige som studiedestination, i samarbete med universitet, högskolor och forskningsråd, stödja utlandsmyndigheterna för att höja kompetensen inom främjandet av Sverige som kunskapsnation (2 miljoner kronor);

- i samråd med relevanta departement, myndigheter och andra aktörer utarbeta ytterligare verktygslådor utifrån tre av regeringens samverkansprogram: ”Nästa generations resor och transporter”, "Life science” samt ”Uppkopplad industri och nya material”. Även ett material på temat startupföretag ska tas fram. Myndigheten kan vid behov samråda med andra expertmyndigheter och aktörer, t.ex. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), för att säkerställa tillräcklig kompetens på det aktuella sakområdet (3,8 miljoner kronor; 1 miljon kronor av medlen är avsedda att gå till finansiellt stöd för utlandsmyndigheternas användning av materialet och anpassning till den lokala kontexten, utifrån prognosen att varje ambassad utnyttjar två olika material);

- utarbeta och genomföra ett ledarskapsprogram riktat till unga kvinnliga ledare och entreprenörer i Saudiarabien. Programmet ska genomföras i nära samråd med Sveriges ambassader i regionen (1,5 miljoner kronor);

- i samarbete med relevanta aktörer fortsätta samarbetet kring praktik för unga amerikaner i svenska teknikföretag - startupföretag såväl som större företag (0,5 miljoner kronor).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Konferens om jämställdhet

Svenska institutet har fått i uppdrag (UD2017/17974/FH) att ansvara för förberedelser, genomförande och uppföljning av en konferens våren 2018, som ett led i arbetet med den feministiska utrikespolitiken och Agenda 2030, i enlighet med de biståndspolitiska målen samt som en del i ett långsiktigt och samordnat kommunikationsarbete. Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Regeringskansliet med stöd av andra berörda myndigheter och i dialog med andra samhällsaktörer. Syftet med konferensen är att främja global jämställdhet och bidra till genomförandet av FN:s hållbarhetsmål, i synnerhet målet om jämställdhet (SDG 5) och fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16). Detta ska ske genom dialog och utbyte av goda exempel inom jämställdhetsområdet.

Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Svenska institutet har fått i uppdrag (A2017/01962/ARM) att medverka till att information om olika regelverk och annan relevant information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format. Svenska institutet ska senast den            28 februari 2018 föreslå upplägg för fortsatt myndighetssamverkan och en första version av portalsidan ska vara publicerad senast den 1 augusti 2018.

Genomförande av Agenda 2030

Svenska institutet har i regleringsbrev för budgetåret 2017 fått i uppdrag att utveckla stöd till utlandsmyndigheterna för att främja Agenda 2030 och dess globala mål. I arbetet med Sverigefrämjande och offentlig diplomati ska fokus läggas på konkreta exempel på genomförande kopplat till mål 5 (jämställdhet och jämställdhetsperspektivet i hela agendan), mål 8 (Anständiga arbetsvillkor, Global Deal), mål 13 och mål 14 (Klimat samt Hav och marina resurser) och mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen, inkl. yttrandefrihet och tillgång till information, FN:s säkerhetsråd). Unga personer samt vidareförmedlare är prioriterade målgrupper.

Utöver detta ska Svenska institutet bistå Regeringskansliet med informationsmaterial/utställning inför och under Sveriges deltagande i High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2018.

Tilläggsuppdrag inom Östersjösamarbetet

För ökade insatser under 2018 som främjar yttrandefrihet, oberoende medier, cybersäkerhet, kontakter med det civila samhället samt för motverkan av desinformation anslås ytterligare 3 miljoner kronor till SI på anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Svenska institutet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet4 200
ap.5Fredsfrämjande - till Svenska Institutet (ram)4 200

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Fredsfrämjande - till Svenska Institutet

Medlen får användas för förberedelser, genomförande och uppföljning av konferens om jämställdhet som planeras äga rum under våren 2018. Högst 435 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet123 724
ap.1Svenska institutet (ram)123 724

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader. Högst 360 000 kronor får även användas för projekt till Raoul Wallenbergs minne.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet96 015
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)96 015
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)13 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)83 015

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med den strategi för Svenska institutets verksamhet för samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016-2020 som regeringen beslutat 22 juni 2016 (UD2016/11388/EC).

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet238 300
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)204 300
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)21 300
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)33 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)80 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)70 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Svenska institutet får finansiera expertutbyte som, i samarbete med utlandsmyndigheterna, stärker förändringsaktörer i utvecklingsländer. Medlen får även användas för förberedelser, genomförande och uppföljning av konferens om jämställdhet som planeras äga rum under våren 2018.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå samt att stipendierna ska riktas till studenter från de fattigaste länderna som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Dessa länder finns bland de minst utvecklade länderna och övriga låginkomstländer i enlighet med OECD/DAC:s klassificering och är följande: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Myanmar(Burma), Rwanda, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Svenska institutet får göra omprioriteringar för stöd till konflikt- och postkonfliktländer.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för geografisk inriktning och att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 30 785 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.50Inget0
1:9 Svenska institutet
ap.13 7113 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.503 %0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.312 0004 7502 00002027
ap.2.436 00027 0937 10002027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.34 0004 000002020
ap.11.457 00044 68910 55002020
ap.11.576 00056 46218 10502020
ap.2113 00013 000002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Kamilla Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, EC, EU, IU, KOM, PLAN, RS
Utbildningsdepartementet, UH, F
Kulturdepartementet, D, KL
Näringsdepartementet, IASB, NV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Högskoleverket
Universitetskanslerämbetet
Universitets- och högskolerådet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
V.S. VisitSweden AB
Sveriges export- och investeringsråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Riksföreningen Sverigekontakt