Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:21

2017-12-18
U2017/04142/UH
U2017/05023/BS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Högskolan i Borås
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Högskolan i Borås och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 50 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås501 449
ap.1Takbelopp (ram)501 449

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås74 480
ap.1Basresurs (ram)74 480

Villkor för anslag 2:40

ap.1 Basresurs

Av anslaget är 1 077 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)65 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2547 994
2018-02-2547 994
2018-03-2547 994
2018-04-2547 994
2018-05-2547 994
2018-06-2547 994
2018-07-2547 994
2018-08-2547 994
2018-09-2547 994
2018-10-2547 994
2018-11-2547 994
2018-12-2547 995
Summa575 929
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Borås disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Basresurs
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:21, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2017/04142/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05070/UH

Senast uppdaterad: