Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
33

2017-12-13
Ku2017/02582/LS(delvis)
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 11:2
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet3 817
ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (ram)3 817

Villkor för anslag 11:2

ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Anslaget ska användas för kostnader för information om forsknings- resultat för att utarbeta mediestatistik och dokumentera ägar- och marknadsförhållanden inom svenska massmedier m.m. vid den svenska avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor ska ges ut under 2018.

För genomförandet av en kunskapsöversikt med utgångspunkt i resultatet av den kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet som genomförs av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd på uppdrag av regeringen (Ku2017/01610/MF), får högst 500 000 kronor användas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25318
2018-02-25318
2018-03-25318
2018-04-25318
2018-05-25318
2018-06-25318
2018-07-25318
2018-08-25318
2018-09-25318
2018-10-25318
2018-11-25318
2018-12-25319
Summa3 817
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:2 ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Nils Bolin
Kopia till

Statsrådsberedningen , internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för press, radio och tv
Statens medieråd