Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2017-12-13
M2017/03159/Ee
M2017/03110/S(delvis)
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 21, bet. 2017/18:NU3, rskr. 2017/18:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Energimarknadsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Särskilt om prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2018−2021 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 17 januari 2018,

- den 16 februari 2018,

- den 2 maj 2018,

- den 29 juli 2018, och

- den 8 oktober 2018.

1.2 Kostnader för tillsyn och andra uppgifter motsvarande nätövervakningsavgift

Energimarknadsinspektionen ska rapportera kostnader (motsvarande nätövervakningsavgift) för 2017 samt prognos för
nästkommande tre åren, för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter. Rapporteringen ska ske senast den 1 mars 2018 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

1.3 Koncessioner och domstolsprocesser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att förkorta handläggningstiderna för koncessionsärenden och resultatet för hur ärendebalanserna har förändrats över tid. Myndigheten ska också redovisa status för pågående domstolsärenden på elområdet.

1.4 Jämställdhet

Energimarknadsinspektionen ska redogöra för hur myndigheten arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom myndigheten och i energisektorn.

1.5 Offentlig upphandling

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2−5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

3.1 Forum för smarta elnät

Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk.

Energimarknadsinspektionen får för detta arbete ta del av avsatta medel för Forum för smarta elnät inom anslag 1:4 Energiforskning, anslagspost 11. Statens energimyndighet får efter rekvisition betala ut högst 2 000 000 kronor till Energimarknadsinspektionen.

3.2 Fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet av el

Energimarknadsinspektionen ska

  • identifiera vilka typer av effekter som bör analyseras och kvantifieras inom ramen för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar inför beslut om investeringar i överföringskapacitet i stamnätet för el,
  • utreda och föreslå hur dessa effekter ska kvantifieras samt vilken geografisk avgränsning som ska tillämpas vid de samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningarna, och
  • utreda behovet av att en fristående aktör utför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar som ett komplement till de samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningarna som Affärsverket svenska kraftnät i dag ansvarar för att utföra.

I uppdraget ingår att överväga i vilken utsträckning författningsreglering är lämplig och, i förekommande fall, lämna förslag på sådana författningsändringar. Förslag på författningsändringar ska föregås av en konsekvensutredning.

Energimarknadsinspektionen ska vid genomförandet tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns hos Affärsverket svenska kraftnät och Statskontoret.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 13 april 2018.

NYA UPPDRAG

3.3 Uppföljning av pågående implementering av nya EU-regelverk

Inom ramen för det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas har ett arbete under en längre tid pågått för att ta fram riktlinjer och nätkoder som reglerar gränsöverskridande handel med el och förutsättningarna för tillgång till elnät. Energimarknadsinspektionen ska på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningar och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden samt beskriva konsekvenserna för dess aktörer. För naturgas ska Energimarknadsinspektionen redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av nätkoderna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 juni 2018.

3.4 Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer.Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Energimarknadsinspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:6

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen120 914
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)120 914

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Av anslaget ska Energimarknadsinspektionen använda minst motsvarande det totala beloppet för nätövervakningsavgiften enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, för att hantera kostnader för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Energimarknadsinspektionen
ap.13 6273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2510 076
2018-02-2510 076
2018-03-2510 076
2018-04-2510 076
2018-05-2510 076
2018-06-2510 076
2018-07-2510 076
2018-08-2510 076
2018-09-2510 076
2018-10-2510 076
2018-11-2510 076
2018-12-2510 078
Summa120 914
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln-1 3778007 4006 80060023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)27148006050050910
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-4 4103 1004 2502 9501 300-10
Summa-3 6103 1604 3002 9501 350900
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Justitiedepartementet/L4
Socialdepartementet/JÄM, SAM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ, KO
Näringsdepartementet/KSR, FÖF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret