Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2017-12-18
Fi2017/04757/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Statskontoret, medel för förvaltningspolitisk utveckling
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 898
ap.8Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete (ram)2 898
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet4 081
ap.4Förvaltningspolitisk utveckling (Finansdepartementet) (ram)4 081

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Förvaltningspolitisk utveckling (Finansdepartementet)

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet. Medlen får användas för vissa förvaltningspolitiska insatser riktade till myndigheternas ledning.

ap.8 Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.41223 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1 och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning /RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret

Senast uppdaterad: