Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:40

2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05090/F
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Box 401
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)529
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Göteborgs universitet
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: