Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2017-12-18
S2017/07218/RS (delvis)
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 22 Angered
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Jämställdhetsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

Jämställdhetsmyndigheten inrättas den 1 januari 2018.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma vilka resultat som uppnåtts utifrån sin uppgift och utifrån respektive jämställdhetspolitiskt delmål.

2. Myndigheten ska beskriva och analysera arbetet med delmålet om mäns våld mot kvinnor med utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

3. Myndigheten ska redovisa vilka bidrag som har betalats ut samt beskriva den process som etablerats för bidragsfördelningen.

4. Myndigheten ska redovisa hur arbetet med människohandel för sexuella och andra ändamål har utformats och bedrivits. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har arbetat mot olika former av människohandel.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagen 1303002 och 1303003 med tillhörande kommentarer för 2018-2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

3

Uppdrag

Vid redovisning av respektive uppdrag nedan ska hänvisning göras till Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2018.

1. Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) (U2014/07490/JÄM). Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 maj 2018. Rapporten ska sammanfatta och analysera jämställdhetsperspektivet och resultatet av JiM-uppdraget i samtliga JiM-myndigheters årsredovisningar för 2017 och de delrapporter som 41 av myndigheterna ska lämna i samband med årsredovisningen. En slutredovisning av JiM-uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.

2. Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet att, i likhet med JiM-uppdraget, stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016–2019. I uppdraget ingår att

  • erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering,
  • anordna kompetenshöjande insatser,
  • anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan de lärosäten som avses ovan men också med andra myndigheter, och
  • sprida lärande exempel inom exempelvis god metodutveckling.

Stödet ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med de ovan nämnda lärosätena samt med andra för sektorn relevanta aktörer. Stödet ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från JiM-satsningen. En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2020.

3. Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr S2014/1695/FST) om att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)senast den 30 april 2019. För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 1 500 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Barnets rättigheter, anslagspost 2 Bidrag till myndigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2018.

4. Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen

Myndigheten ska redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Förslaget ska omfatta periodicitet och prioriterade omåden att följa upp inom respektive jämställdhetspolitiskt delmål. Uppföljningarna ska omfatta en analys av utvecklingen i samhället i stort och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot målen. Förslaget om fördjupade uppföljningar ska beakta Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2018. En första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa om mäns våld mot kvinnor ska rapporteras senast den 1 oktober 2019. Uppföljningen av våldsmålet ska utgå från målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. I uppföljningen ska Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2017:29) beaktas.

5. Våldsförebyggande arbete

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Som ett led i metodutvecklingsarbetet ska myndigheten under 2018 anordna ett internationellt expertmöte. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång. Myndigheten ska därtill sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn- och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Myndigheten ska i arbetet utgå från den nationella strategin och regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. Uppdragen ska samordnas och delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018 och slutredovisas senast den 31 december 2019.


6. Uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2018 och slutredovisas senast den 30 oktober 2019.

7. Internationell konferens om män och jämställdhet

Myndigheten får i uppdrag att ansvara för slutlig planering och genomförande av den internationella konferensen om män och jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 26 oktober 2018.

8. Rapport om Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska lämna en sammanfattande rapport av Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering för perioden 2018–2020 (S2016/07873/JÄM). Rapporten ska omfatta beskrivning och analys av insatser och upplägg i länsstrategierna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2018.

9 Uppdrag att främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten ska tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartmentet) senast den 15 april 2019.

10. Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Myndigheten ska bidra till arbetet med metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (dnr A2017/02422/ARM).

11. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete


Uppdrag enligt förordning

Myndigheten ska fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:2

Jämställdhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten80 315
ap.1Jämställdhetsmyndigheten (ram)80 315

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Jämställdhetsmyndigheten

Från anslagsposten finansieras Jämställdhetsmyndighetens förvaltningskostnader.

3:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
ap.10Inget0
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.128 16328 163

2019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-256 693
2018-02-256 693
2018-03-256 693
2018-04-256 693
2018-05-256 693
2018-06-256 693
2018-07-256 693
2018-08-256 693
2018-09-256 693
2018-10-256 693
2018-11-256 693
2018-12-256 692
Summa80 315
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Jämställdhetsmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsintäkter
3.1 Beräknad budget för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Linda Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/ESA/SFÖ
Förvaltningsavdelningen/EK/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Justitiedepartementet/EMA/L5/PO
Kulturdepartementet/D/DISK
Socialdepartementet/FST/SAM
Utbildningsdepartementet/UF/UH
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs universitet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret
Uppsala universitet