Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2017-09-28
S2017/05331/FS
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

1. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska genomföra en undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International Health Policy Survey, som samtidigt genomförs i tio ytterligare länder. Syftet är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Det amerikanska undersökningsföretaget SSRS (Social Science Research Solutions) genomför undersökningar på uppdrag av The Commonwealth Fund. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genomföra undersökningen, samt svara för databearbetning och analyser utifrån de svenska resultaten i årets och tidigare års undersökningar. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet). I uppdraget ingår även att ta fram ett underlag för presentation av resultaten.

Uppdraget ska i december 2017 delredovisas muntligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) efter det att The Commonwealth Fund har delgett huvudresultaten för årets undersökning till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Uppdraget ska därefter redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2017. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3. Följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten särskilt analysera landstings och kommuners utvecklingsarbete kring utskrivningsprocessen samt effekter av lagstiftningen för huvudmännen och för patienterna. Uppföljningen görs för att regeringen ska kunna följa arbetet med att genomföra lagen samt för att säkerställa att lagstiftningen får den effekt som regeringen önskar. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2020.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 700 000 kronor under 2017. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genomföra en undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International Health Policy Survey, i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2016 (dnr S2015/08135/RS). Myndigheten ska senast den 15 mars 2017 lämna in en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. Analys av förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ur ett patient- och medborgarperspektiv göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård, i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2016 (dnr S2015/08135/RS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2017. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

3. Uppdrag inom missbruks- och beroendevården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp hur många överenskommelser landstingen har ingått med kommunerna om samarbetet om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt innehållet i dessa överenskommelser, i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2016 (dnr S2015/08135/RS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017.

4. Uppdrag att följa upp implementeringen av patientlagen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp implementeringen och införandet av patientlagen, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 6 mars 2014 (dnr 2014/02207/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2017.

5. Uppdrag att följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp och utvärdera nyttan med det arbete som pågår för att åstadkomma ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 3 mars 2016 (dnr S2016/01693/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2017. Finansering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

6. Utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården, i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/04584/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2017. Finansering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

7.Utvärdera satsningen på nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren, i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/07023/FS). En samlad slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

8. Uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015–2019

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015–2019, i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 27 oktober 2016 (dnr S2016/06724/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2020. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Insatser i primärvård för kvinnors hälsa och anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

9. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

10. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt, instruktion från Statskontoret.

11. Uppdrag att följa upp och analysera insatserna inom satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp och analysera hur insatserna har genomförts inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 24 november 2016 (dnr S2016/07320/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

11. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp och analysera hur insatserna har genomförts inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 24 november 2016 (dnr S2016/07320/FS). Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska istället redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 7 juli 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys34 885
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)34 885

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 0473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 907
2017-02-252 907
2017-03-252 907
2017-04-252 907
2017-05-252 907
2017-06-252 907
2017-07-252 907
2017-08-252 907
2017-09-252 907
2017-10-252 907
2017-11-252 907
2017-12-252 908
Summa34 885
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anna Weinholt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: