Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2017-09-21
U2017/03743/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medlen till ESA:s program

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agencys (ESA) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska programmens tidsperiod och totala resursmässiga omfattning samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål framgå. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2017 redovisas.

Internationella aktiviteter

Rymdstyrelsen ska redovisa och kommentera de väsentliga internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

Svenska företag i rymdindustrin

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2016 när det gäller företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 april 2017. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

– antal verksamma företag,

– företagens totala omsättning och den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

– antal anställda kvinnor och män och deras utbildningsnivå,

– tekniknivå,

– uppdragstyper, och

– fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

Samtliga uppgifter ska redovisas för de senaste fem åren.

Det europeiska konsortiet för rymdövervakning

Rymdstyrelsen ska ta fram ett underlag för bedömning av om Sverige ska ansöka om deltagande i det europeiska konsortiet för rymdövervakning (Space Surveillance and Tracking, SST) som har initierats och stöds av EU. Myndigheten ska, efter dialog med svenska intressenter och med konsortiet, redogöra för möjligheter för en svensk medverkan i konsortiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 april 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Rymdstyrelsen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Förutsättningar för att sända upp små satelliter från Esrange

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att i samverkan med Swedish Space Corporation (SSC) undersöka förutsättningarna att på affärsmässiga grunder sända upp små satelliter från Esrange. Möjligheter och begränsningar rörande Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik samt totalförsvaret ska särskilt beaktas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2017.

För att utföra uppdraget får Rymdstyrelsen rekvirera högst 3 000 000 kronor från Kammarkollegiet som ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet. Vidare får Rymdstyrelsen även rekvirera högst 1 000 000 kronor från Kammarkollegiet som ska belasta det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål, anslagsposten 13 Till regeringens förfogande. Medlen hos Kammarkollegiet ska rekvireras senast den 1 december 2017. Ej förbrukade medel ska återbetalas senast den 31 januari 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen373 044
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)373 044

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel till nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange samt till utgifter för ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen28 518
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)28 518

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen551 309
ap.1RS avg. t. int. org. - del till RS (ram)551 309

Villkor för anslag 3:6

ap.1 RS avg. t. int. org. - del till RS

Anslaget får användas för utgifter för deltagande i internationella rymdsamarbeten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.118 652Inget0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.11 4253 %0
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.127 565Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.11 000 000308 000300 000376 8732034
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.12 900 000551 309551 3091 797 3822034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 377
2017-02-252 377
2017-03-252 377
2017-04-252 377
2017-05-252 377
2017-06-252 377
2017-07-252 377
2017-08-252 377
2017-09-252 377
2017-10-252 377
2017-11-252 377
2017-12-252 371
Summa28 518
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, Nationella innovationsrådets kansli
Justitiedepartementet, PO
Utrikesdepartementet, NIS
Utrikesdepartementet, NSA
Försvarsdepartementet, FÖ
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, BSÄ
Näringsdepartementet, IFK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: