Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2017-06-15
N2017/03490/SUN (delvis)
Konkurrensverket
Torsgatan 11
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Konkurrensverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Konkurrensverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lagtillämpning och tillsyn

Antalet ärenden inom ramen för tillämpningen av konkurrenslagen
(2008:579) ska redovisas. Redovisningen ska göras fördelat på ären-
dekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggnings-
tider. Redovisning ska lämnas dels för de områden/branscher där
verket tagit egna initiativ, dels för de ärenden som prövats i dom-
stol. Relevanta resultat från de intresseundersökningar som företas avseende lagtillämpningen ska kommenteras.

Inom verkets ansvar rörande den offentliga upphandlingen ska om-
råden som varit föremål för tillsyn och åtgärder som vidtagits för
ökad regelefterlevnad redovisas. Inom tillsynsverksamheten ska ären-
den i vilka frågan om upphandlingsskadeavgift aktualiserats redovisas.
Det handlar om ärenden som är eller har varit föremål för domstols-
prövning och hos verket avslutade ärenden. Lagstiftning och praxis
som motverkar en effektiv offentlig upphandling ska uppmärksammas
och förslag till åtgärder redovisas. 

Den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen, både
nationellt och internationellt, ska följas och redovisas. Förutsättningar-
na för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar
ska rapporteras.  

Förbättringsåtgärder

Förslag till regeländringar och andra åtgärder för att undanröja hin-
der för marknadstillträde för företag och för att möjliggöra effektiva
upphandlingar ska redovisas.

En sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna och re-
missyttrandena ska lämnas. De viktigaste regelförändringsförslagen
på konkurrens- och upphandlingsområdena ska, där det är relevant,
kommenteras utifrån hur de främjar effektivitet och ökad tillväxt.
När det gäller konkurrensområdet ska även betydelsen ur ett konsu-
mentperspektiv beaktas.

Kunskap

Insatser som genomförts på informationsområdet ska redovisas
tillsammans med en bedömning av insatsernas resultat. Relevanta
resultat från de intressentundersökningar som företas ska redo-
visas uppdelade på olika intressentgrupper och möjliggöra jäm-
förelse över tid.

Forskning

Könsuppdelad statistik ska redovisas avseende antalet ansökningar om forskningsmedel som kommit in under året, antalet forskningsprojekt som beviljats stöd och totalt beviljade medel. En kortfattad beskrivning av forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt, uppdelat på konkurrens och offentlig upphandling, inklusive uppdragsforskning ska redovisas. Vidare ska översiktligt beskrivas hur resultatet av forskningen bidrar till ökade kunskaperh hos verksamhetens intressenter och verkets personal.

Samverkan

Flera myndigheter, kommittéer och utredare har en samrådsskyl-
dighet med Konkurrensverket i enlighet med förordningar, regle-
ringsbrev, kommittédirektiv m.m. Formella samråd som genom-
förts under året ska kort redovisas och kommenteras och förslag
till eventuella förbättringar lämnas. Därtill ska samverkan med
länsstyrelserna på konkurrensområdet kommenteras.

Samarbetet med Post- och telestyrelsen som följer av lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen
(2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksam-
het ska redovisas.

Utgiftsprognoser

För anslagen 1:13 Konkurrensverket, 1:14 Konkurrensforskning
och 1:19 Finansiering av rättegångskostnader ska utgiftsprognoser
för 2017–2021 redovisas av Konkurrensverket vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande
till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. 

Konkurrensverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Inom Konkurrensverkets ansvar på konkurrensområdet ska lagtillämp-
ning utgöra en väsentlig del av verksamheten och särskild vikt ska läg-
gas vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga
aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt
mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

I Konkurrensverkets verksamhet med tillsyn över upphandlings-
området ska otillåtna direktupphandlingar vara i fokus och särskild
vikt ska läggas vid talan om upphandlingsskadeavgift.

3

Uppdrag

1 Moderna beredskapsjobb

Konkurrensverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även konkurrensverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Konkurrensverket ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Konkurrensverkets pågående uppdrag.

Konkurrensen i Sverige

Konkurrensverket ska ta fram en rapport som innefattar en genomgång av den svenska ekonomin utifrån ett konkurrensperspektiv. Rapporten, som ska ge en översiktlig bild av hela ekonomins konkurrensutsättning, ska baseras på en genomgång av Konkurrensverkets rapporter som har publicerats under åren 2014–2017. Även Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapporter kan i förekommande fall ligga till grund för rapporten. Områden med särskild fördjuping ska vara digitalisering samt cirkulär ekonomi. Konkurrensverket ska lyfta fram områden där myndigheten bedömer att konkurrensen kan förbättras och lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder. Utöver en presentation av konkurrensfrämjande åtgärder ska Konkurrensverket belysa de utmaningar myndigheten ser i ett framåtblickande perspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 februari 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket143 322
ap.1Konkurrensverket (ram)143 322

1:14

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket13 661
ap.1Konkurrensforskning (ram)13 661

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för forskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt
med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden
med forskare företrädesvis vid universitet och högskolor inom i första
hand disciplinerna ekonomi och juridik. Medel får användas av verket
för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på
konkurrens- och upphandlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i rådet för forsknings-
frågor ska belasta anslaget.

1:19

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket18 000
ap.2Finansiering av rättegångskostnader (ram)18 000

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Finansiering av rättegångskostnader

Anslaget ska finansiera utgifter för rättegångskostnader med anledning
av mål och ärenden som avser överklagande av Konkurrensverkets
beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Medlen får användas först
efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:13 Konkurrensverket
ap.14 3003 %0
1:14 Konkurrensforskning
ap.1410Inget0
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
ap.21 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:13 Konkurrensverket
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2513 082
2017-02-2513 082
2017-03-2513 082
2017-04-2513 082
2017-05-2513 082
2017-06-2513 082
2017-07-2513 082
2017-08-2513 082
2017-09-2513 082
2017-10-2513 082
2017-11-2513 082
2017-12-2513 081
Summa156 983
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Konkurrensverket
1:14 ap.1Konkurrensforskning
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Niclas Damm
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ och OU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: