Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2016-12-14
Ju2016/08462/LP (delvis)
Justitiekanslern
Box 2308
10317 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:60, prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106, prop. 2016/17:2 utg.omr. 4, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:51).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektivitet och kvalitet i verksamheten

Justitiekanslern ska redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa en hög effektivitet och kvalitet i verksamheten.  

Intern styrning och kontroll

Justitiekanslern ska redovisa hur myndigheten fortsatt arbetar för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll.

Kompetensförsörjning

Justitiekanslern ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att en god kompetensförsörjning ska säkerställas på såväl kort som lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa prognoser för anslagen 6:2 Justitiekanslern och 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern40 505
ap.1Justitiekanslern (ram)40 505

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern82 981
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)82 981

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Polismyndigheten, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens tjänstepensionsverk.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

 

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens tjänstepensionsverk.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.11 2153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.13 9983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitiekanslern får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.112 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Justitiekanslern undantas från kravet i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska myndigheten dock översiktligt ange hur verksamheten har bedrivits.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Linda Jönsson
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Tullverket
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Skatteverket
Statens tjänstepensionsverk