Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2016-12-01
U2016/02926/BS (delvis)
U2016/05272/UH
Luleå tekniska universitet
Universitetsområdet Porsön
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Luleå tekniska universitet
Riksdagen har beslutat om Luleå tekniska universitets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Luleå tekniska universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

3

Uppdrag

Universitetet ska planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk sjuksköterskeutbildning. Utbildningarna ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Återrapportering
I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att bygga upp utbildningarna fortlöper.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet634 937
ap.1Takbelopp (ram)634 937

Villkor för anslag 2:19

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet363 673
ap.4Basresurs (ram)363 673

Villkor för anslag 2:20

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår 22 386 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

Luleå tekniska universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor under 2015—2022.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet28 359
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)7 015
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)21 344

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1903 %0
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.47ram
ap.84ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)145 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2585 581
2016-02-2585 581
2016-03-2585 581
2016-04-2585 581
2016-05-2585 581
2016-06-2585 581
2016-07-2585 581
2016-08-2585 581
2016-09-2585 581
2016-10-2585 581
2016-11-2585 581
2016-12-2585 578
Summa1 026 969
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1Takbelopp
2:20 ap.4Basresurs
2:65 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:65 ap.20Decentraliserad utbildning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: