Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2016-12-22
Länsstyrelsen i Uppsala län
Bäverns gränd 17
75186 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2017.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 500
Belopp angivna i tkr