Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2016-12-20
N2016/07993/SUN
N2016/07822/KLS (delvis)
N2016/01679/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare så att företags och medborgares kontakter med myndigheten blir enklare och effektivare. Digitala tjänster ska utformas, så långt det är möjligt och där det är relevant, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket. Bolagsverket ska i budgetunderlaget redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras genomföras fram till 2020 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader och förväntad nytta med insatserna.

Prognoser

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 18 januari,

den 17 februari,

den 3 maj,

den 31 juli, och 

den 25 oktober.

Mina meddelanden

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten under 2017 har arbetat för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden till Mina meddelanden inom myndighetens ansvarsområde.

3

Uppdrag

1. Delta i utvärdering av ramverk för it-kostnader m.m.

Bolagsverket ska under 2017 delta i arbetet med att utvärdera ett för svenska myndigheter gemensamt och internationellt accepterat ramverk. Ramverket ska möjliggöra jämförelser av myndigheters it-kostnader, kundnöjdhet och ge förutsättningar för att ta till vara digitaliseringens möjligheter till effektivitet och förenkling. Arbetet kommer att ledas av Ekonomistyrningsverket.

2. Ansvara för basförvaltning avseende verksamt.se

Bolagsverket ska ansvara för förvaltning av teknisk drift, underhåll och förvaltning av ingående system i verksamt.se samt kundtjänst och support av dessa lösningar.

3. Moderna beredskapsjobb

Bolagsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även Bolagsverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Bolagsverket ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket22 842
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)22 842

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter för likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för utgifter för associationsrättsliga ärenden. Av anslaget ska 5 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning, teknisk infrastruktur och utveckling av servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bolagsverket
ap.11 142Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)117 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet191 5748 400470 000505 000-35 000164 974
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0026 80026 80000
Summa191 5748 400496 800531 800-35 000164 974
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar25290090 00090 00000
Stämpelskatt934100175 000175 00000
Summa00265 000265 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341:Stämpelskatt.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bolagsverket ska redovisa 109 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L1 och L6
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KRS, EF och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Bokföringsnämnden
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 16, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

N2016/07993/SUN
N2016/07822/KLS (delvis)
N2016/01679/SUN
N2016/04672/SUN