Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2016-12-14
Ju2016/00882/Å
Ju2016/08896/LP (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att säkerställa en tillräcklig kompetens och beredskap avseende it-relaterad brottslighet

Riksrevisionen och Brottsförebyggande rådet har granskat polis och åklagares beredskap och förmåga att utreda it-relaterad brottslighet (RiR 2015:21 samt Brå 2016:17). Åklagarmyndigheten ska med utgångspunkt i dessa granskningar redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att myndigheten har tillräcklig kompetens och beredskap för att utreda it-relaterade brott. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten arbetar för att sprida och implementera kunskap om it-relaterad brottslighet inom den egna verksamheten.

Åtgärder för en snabbare forensisk process

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett om och i så fall hur hanteringen av forensiska undersökningar kan förändras i syfte att bidra till kortare häktningstider (rapport 2016:2). Med utgångspunkt i Statskontorets rekommendationer ska Åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att få till stånd en snabbare forensisk process.

Terrorism

Med anledning av Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146) och att riksdagen har beslutat om en skärpning av den straffrättsliga lagstiftningen mot terrorism (prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte) ska Åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att myndigheten har beredskap att hantera den aktuella brottsligheten i enlighet med regeringens inriktningar i strategin samt följa upp effekterna av den nya lagstiftningen.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Åklagarmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, penninghäleriförseelse och penninghäleri redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts,

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att åtal har väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,

- antalet beslut att inte inleda respektive att lägga ned en förundersökning,

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete,

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden och

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Jämställdhetspolitiska mål

Som ett led i uppföljningen av regeringens jämställdhetspolitiska mål ska Åklagarmyndigheten redovisa

- vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningar avseende våldtäkt

- vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet.

Av båda redovisningarna ska framgå vilket fortsatt arbete som planeras på området.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Åklagarmyndigheten tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Samverkan mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 29 mars 2018.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning. Av redovisningen ska även framgå hur Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Åklagarmyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018, i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017 (Ju2014/7867/Å).

Samverkan i ärenden avseende unga lagöverträdare

Åklagarmyndigheten ska verka för att samverkan enligt 39 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kommer till stånd. Myndigheten ska senast den 31 maj 2017 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i det syftet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur rutiner för samverkan ska implementeras och följas upp i berörda verksamheter.

Rapport avseende utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2017 (Ju2014/7867/Å).

Utvecklat prognosarbete

I likhet med tidigare år ska Åklagarmyndigheten tillsammans med Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i samband med budgetunderlagen lämna en gemensam rapport avseende framtida verksamhetsvolymer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 473 459
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 473 459

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.144 2043 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)74 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25122 788
2017-02-25122 788
2017-03-25122 788
2017-04-25122 788
2017-05-25122 788
2017-06-25122 788
2017-07-25122 788
2017-08-25122 788
2017-09-25122 788
2017-10-25122 788
2017-11-25122 788
2017-12-25122 791
Summa1 473 459
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Linda Jönsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvården
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket

Senast uppdaterad: