Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2016-12-14
UD2016/21716/PLAN(delvis)
UD2016/21858/NIS
Inspektionen för strategiska produkter
Gullfossgatan 6
16490 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Bidrag till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Inspektionen för strategiska produkter och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål


Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

ISP ska i samarbete med Säkerhetspolisen upprätthålla kontakterna med företag samt berörda universitet och högskolor i syfte att informera om riskerna för spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen. 

I fråga om stöd till internationellt förhandlingsarbete är följande verksamheter prioriterade: 

  • Förhandlingar om en förbudskonvention mot kärnvapen samt EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden.

 

1.2 Återrapportering


ISP ska redovisa hur myndigheten genomfört sitt uppdrag enligt instruktion samt uppfyllt de mål som anges under punkt 1.1. ovan. Särskilt ska följande redovisas:

  • Tillståndsprövningens utveckling.

  • Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen.

  • Vidtagna åtgärder för en stärkt myndighetssamordning i arbetet för materielsäkerhet.

  • Utvecklingen av och erfarenheter från prövningen av sanktionsärenden.

ISP ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:
18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Resultatredovisning


ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:

  • avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot kemiska vapen, samt tillståndsprövning enligt förordningen om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition,

  • myndighetens deltagande i tjänsteexport utomlands,

  • den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras,

  • sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Inspektionen för strategiska produkter ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter29 400
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)29 400

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.12 9403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 450
2017-02-252 450
2017-03-252 450
2017-04-252 450
2017-05-252 450
2017-06-252 450
2017-07-252 450
2017-08-252 450
2017-09-252 450
2017-10-252 450
2017-11-252 450
2017-12-252 450
Summa29 400
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgifter enl. 4 § förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen mm
Avgifter till ISP0020020000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter till ISP25270026 70026 70000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till ISP

Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jon Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/L4
Utrikesdepartementet/SP
Utrikesdepartementet/RS
Utrikesdepartementet/EKO
Försvarsdepartementet/MFU
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/Utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket

Senast uppdaterad: