Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
41

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 11:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 11:2 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet3 252
ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (ram)3 252

Villkor för anslag 11:2

ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Anslaget ska användas för kostnader för information om forsknings- resultat för att utarbeta mediestatistik och dokumentera ägar- och marknadsförhållanden inom svenska massmedier m.m. vid den svenska avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor ska ges ut under 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25271
2017-02-25271
2017-03-25271
2017-04-25271
2017-05-25271
2017-06-25271
2017-07-25271
2017-08-25271
2017-09-25271
2017-10-25271
2017-11-25271
2017-12-25271
Summa3 252
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:2 ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Anna Sööder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret