Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2016-11-24
Ku2016/02630/MF
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för press, radio och tvs verksamhet för budgetåret 2016. (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62).
Med ändring av beslut den 10 december 2015 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för press, radio och tv och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för press, radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för press, radio och tv definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv ska granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, bedöma om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen (2010:696). Granskningsnämndens bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 17 juni 2016.

Prognoser 2016–2020

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 19 februari 
  • 3 maj
  • 26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv567 119
ap.2Presstöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram)567 119

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Presstöd - del till Myndigheten för press, radio och tv

Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) och förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

Av anslaget får högst 35 000 000 kronor användas för utvecklingsstöd.

8:2

Myndigheten för press, radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv33 893
ap.1Myndigheten för press, radio och tv (ram)33 893

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Myndigheten för press, radio och tv

För 2016 anvisas Myndigheten för press, radio och tv 8 700 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad 2016 från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för press, radio och tv.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstöd
ap.217 014Inget0
8:2 Myndigheten för press, radio och tv
ap.11 0173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
8:1 Presstöd
ap.1ram
8:1 (2015) Presstödsnämnden
ap.1 (2015)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
8:1 Presstöd
ap.270 00035 00035 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beställningsbemyndigandet får endast användas för utvecklingsstöd. Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 850
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för press, radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 824
2016-02-252 824
2016-03-252 824
2016-04-252 824
2016-05-252 824
2016-06-252 824
2016-07-252 824
2016-08-252 824
2016-09-252 824
2016-10-252 824
2016-11-252 824
2016-12-252 829
Summa33 893
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för press, radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Myndigheten för press, radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis00300850-550-550
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 % av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800115 7360115 736115 736
Summa00115 7360115 736115 736
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

Regeringen medger att överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten under räkenskapsåret 2015 får föras över till 2016 för att täcka kostnaderna för den fortsatta handläggningen av tillståndsansökningar från 2015.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Lottie-Ann Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/NV/KSR
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter