Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 8

2016-12-20
N2016/08018/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 710
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 710

Villkor för anslag 1:23

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medlen ska användas till arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25393
2017-02-25393
2017-03-25393
2017-04-25393
2017-05-25393
2017-06-25393
2017-07-25393
2017-08-25393
2017-09-25393
2017-10-25393
2017-11-25393
2017-12-25387
Summa4 710
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Markus Hed
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Miljö- och energidepartementet, MM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksgäldskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad: