Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 7

2016-12-20
N2016/08017/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
N2016/06636/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning och anslaget 1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande565 776
ap.1Forskningsstöd (ram)565 776

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Forskningsstöd

1. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

2. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 12 000 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser, varav 250 000 kronor ska betalas ut till Sveriges lantbruksuniversitet för stöd till utgivningen av den vetenskapliga tidskriften Rangifer. Sveriges lantbruksuniversitet ska redovisa till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsrådet) hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. Vidare ska 580 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademin i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom de areella näringarna. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. 

3. Anslaget ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 12 000 000 kronor.

4. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 41 500 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

Stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och respektive stiftelse.

Verksamhet inom växtförädlingsområdet vid Sveriges lantbruksuniversitet ska finansieras med 4 000 000 kronor förutsatt att universitetet medfinansierar verksamheten. Stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet får utbetalas för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Stöd om 2 000 000 kronor ska efter rekvisition utbetalas till offentligt privat partnerskap för växtförädling som bedrivs inom ramen för Nordiska minsterrådet.

Stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet får betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

5. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 000 000 kronor för ett produktionsinriktat forskningsprogram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft samt hästforskning. Stöd till hästforskning ska omfatta minst 3 000 000 kronor. Stöd till programmet ska utbetalas enligt avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning respektive Stiftelsen Hästforskning.

6. Av anslaget ska minst 12 000 000 kronor användas för forskning om djurskydd. Utlysning och utvärdering ska ske efter samråd med Statens jordbruksverk.

7. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder. Beviljande av medel ska ske i samråd med Statens jordbruksverk.

8. Av anslaget ska högst 2 000 000 kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i projekt på EU-nivå om validering av alternativa metoder för djurförsök. Beviljande av medel ska ske efter samråd med Vetenskapsrådet.

9. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

10. Av anslaget ska minst 100 000 000 kronor användas för satsningar kring skogsråvaror och biomassa i enlighet med intentionerna i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

11. Av anslaget ska 12 500 000 kronor avsättas för strategiska innovationsområden i enlighet med vad som anges i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

12. Av anslaget ska högst 1 000 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för administrativa kostnader i samband med ett utökat samarbete med Finland. Forskningsrådet ska verka för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten inom samarbetet.

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 177
ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram)1 177

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1. Av anslaget ska 1 177 000 kronor utbetalas med högst en fjärdedel per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.116 973Inget0
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.11 400 000525 000525 000350 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2018–2023. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Markus Hed
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, SF, UH och F
Miljö- och energidepartementet, MM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Stiftelsen Hästforskning
Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsintstitut

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 7, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

N2016/08017/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
N2016/06636/SUN
N2016/05861/SUN
N2016/00589/SUN

Senast uppdaterad: