Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2016-12-20
S2011/08687/SF
S2016/07776/RS (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 10, bet. 2016/17SfU:1, rskr. 2016/17:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Utvärdera samordningsförbundens verksamhet

ISF ska ta fram en plan för utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. En plan för genomförande av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den    28 april 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. När planen är framtagen beslutar regeringen om tidpunkt för slutredovisning av uppdraget. Planeringen och genomförandet av utvärderingen ska ske i samråd med Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samt i samråd med Nationella rådet för finansiell samordning.

Utvärdering av steglös avräkning — sjukersättning

ISF ska utvärdera steglös avräkning för vissa försäkrade kvinnor och män som uppbär sjukersättning. En plan för genomförande av uppdraget ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. När planen är framtagen beslutar regeringen om tidpunkt för slutredovisningen.

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

ISF har ett pågående uppdrag att utreda hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt utvärdera effekterna av dessa. Det pågående arbetet har visat på behov av ytterligare analyser. ISF ska därför fördjupa granskningen vad gäller utfall och bedömda effekter för framtiden. Utgångspunkt i analyserna ska vara de tjänstepensions- uppgifter som lämnas till ISF av tjänstepensionsbolag och andra aktörer enligt avtal.

Slutredovisningen ska innehålla en analys av de långsiktiga effekterna av de tidsbegränsade uttagen för dels statens budget, dels andelen personer med låg ekonomisk standard. En särskild analys ska göras som belyser skillnader i uttag mellan kvinnor och män och hur uttagen påverkar pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män. Planeringen av det fortsatta granskningsarbetet ska ske i samråd med Socialdepartementet.

Uppdraget ska delredovisas den 1 februari 2017. Därefter avgörs ifall ytterligare delredovisningar ska göras. Slutredovisningen av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den     30 december 2019. Redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF.

Analys av assistansmarknaden

ISF ska genomföra en kartläggning och analys av marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. ISF ska bl.a. kartlägga och analysera marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i marknads- och konkurrensförhållande. Assistansersättningssystemets konstruktion och dess effekter på lönsamhetsutvecklingen ska ingå i analysen. ISF ska vidare beskriva och analysera den utveckling som skett i förhållande till uppgifter som redovisas i rapporten Assistansmarknaden – En analys av timschablonen (2012:2). Vid genomförandet av uppdraget ska ISF tillvarata relevant kunskap och erfarenhet från Konkurrensverket och i arbetet samråda med andra relevanta myndighet och aktörer. ISF ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017. Rapporten ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. 

Uppföljning av reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet

Enligt Försäkringskassans instruktion [förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan] ska myndigheten bistå särlevande föräldrar med hjälp och stöd för att dels beräkna underhållsbidrag, dels utforma avtal om sådant bidrag i det enskilda fallet. Under 2016 har lagändringar trätt i kraft som syftar till att föräldrar i en större utsträckning ska reglera underhåll till barn utanför underhållsstödet (prop. 2014/15:145). Mot denna bakgrund får ISF i uppdrag att kartlägga och granska de åtgärder som Försäkringskassan har genomfört för att ge information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet för barn. ISF ska också granska omfattningen av de genomförda åtgärderna samt analysera betydelsen av dessa när det gäller arbetet att öka kunskapen bland föräldrar om försörjningsansvar och underhåll. Vidare ska ISF beskriva hur den nya lagstiftningen avseende underhållsstöd som trädde ikraft den 1 april 2016 tillämpas och vilka konsekvenser denna fört med sig för såväl myndighetens administration som berörda föräldrar och barn. Härutöver ska ISF lämna förslag till åtgärder om sådana identifieras. Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 december 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. 

 

Uppföljning Försäkringskassans handläggning av familjeförmåner inom EU

ISF ska kartlägga och analysera Försäkringskassans kvalitet i handläggning och utbetalningar av förmåner till barnfamiljer och föräldrar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. ISF ska granska handläggningen med avseende på effektivitet, likformighet och rättssäkerhet. Granskningen ska göras dels i förhållande till enskilda försäkrade, dels i förhållande till andra medlemsstaters behöriga institutioner. I de fall svenska förmåner exporteras ska ISF särskilt undersöka kvaliteten i beslutsunderlagen. Vid behov ska ISF ge förslag till åtgärder för att öka kvaliteten i handläggningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den       1 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. 

Kontroller gränsöverskridande situationer

ISF ska granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete dels med kontroller som syftar till att motverka felaktiga utbetalningar, dels efterkontroller vad gäller ärenden som rör gränsöverskridande situationer, exempelvis avseende utbetalning av ålderspension och sjukersättning till kvinnor och män som är bosatta utomlands. Härutöver ska ISF lämna förslag till åtgärder om sådana identifieras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. 

Uppföljning av Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

ISF ska kartlägga och analysera Försäkringskassans arbete med profilering som urvalsmetod för riktade kontroller vad avser effektivitet, träffsäkerhet och rättssäkerhet i metoden. I ett andra steg ska ISF undersöka vilka kontroller som genomförs i ärenden som har valts ut genom profilering och vad resultatet av dessa kontroller är. ISF ska samråda med Socialdepartementet avseende den närmare inriktningen på uppdragets andra del. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. 

Uppföljning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodell

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har utvecklat och infört en ny modell för att följa upp och utveckla kvaliteten i handläggningen. ISF ska analysera respektive myndighets kvalitetsutvecklingsmodell för att se om de på ett ändamålsenligt sätt visar kvaliteten i handläggningen. Av redovisningen ska även framgå för- och nackdelar med det nya sättet att följa och utveckla kvaliteten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende ISF. 

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. ISF ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Prognoser

ISF ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 18 januari
  • 17 februari
  • 3 maj
  • 31 augusti
  • 25 oktober

Tidigare lämnade uppdrag

Myndighetens bidrag till socialförsäkringsadministrationens effektivitet och rättssäkerhet

Årsredovisningen för 2016

Jämställdhetsintegrering. (Syftet med uppdraget är att verksamheten på ISF ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10)

Årsredovisningen för 2017 och 2018

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

1 februari 2017

Informationsgivning vid gränsöverskridande situationer

28 februari 2017

Aktivitetsersättning

3 april 2017

Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män

1 juni 2017

Uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och assistansersättningen (S2013/4380/FST)

15 december 2017

Uppdrag för ökad kunskap om social problematik i samband med sjukskrivningar

1 december 2017 och 3 maj 2018

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen66 364
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)66 364

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 9913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-255 530
2017-02-255 530
2017-03-255 530
2017-04-255 530
2017-05-255 530
2017-06-255 530
2017-07-255 530
2017-08-255 530
2017-09-255 530
2017-10-255 530
2017-11-255 530
2017-12-255 534
Summa66 364
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Johanna Hjalmarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Arbetsmiljöverket
Inspektionen för vård och omsorg
Konjunkturinsitutet
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting