Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
18

2016-12-14
Ku2016/02713/LS (delvis)
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för press, radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för press, radio och tvs verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för press, radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för press, radio och tv definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tvs bedömningar enligt 20 § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv av hur Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB uppfyllt sina uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 juni 2017.

Prognoser 2017–2021

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 18 januari 
  • 3 maj
  • 25 oktober

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för press, radio och tv ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv567 119
ap.2Presstöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram)567 119

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Presstöd - del till Myndigheten för press, radio och tv

Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) och förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

Av anslagssposten får högst 50 000 000 kronor användas för utvecklingsstöd, inklusive tidigare gjorda åtaganden.

8:2

Myndigheten för press, radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv33 648
ap.1Myndigheten för press, radio och tv (ram)33 648

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Myndigheten för press, radio och tv

För 2017 anvisas Myndigheten för press, radio och tv 8 700 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad 2017 från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för press, radio och tv.

Det ackumelerade underskottet t.o.m. 2016 avseende utgivningsbevis får täckas av medel på anslagsposten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstöd
ap.217 014Inget0
8:2 Myndigheten för press, radio och tv
ap.11 0093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
8:1 Presstöd
ap.270 00035 00035 000
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beställningsbemyndigandet får endast användas för utvecklingsstöd.

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 850
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för press, radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 804
2017-02-252 804
2017-03-252 804
2017-04-252 804
2017-05-252 804
2017-06-252 804
2017-07-252 804
2017-08-252 804
2017-09-252 804
2017-10-252 804
2017-11-252 804
2017-12-252 804
Summa33 648
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för press, radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Myndigheten för press, radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis00300850-550-550
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 % av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800106 2880106 288106 288
Summa00106 2880106 288106 288
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

 

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Lottie-Ann Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/NV/KSR
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter