Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:48

2016-12-20
U2016/05494/BS(delvis)
U2016/05678/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Institutet för rymdfysik och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskning och utveckling inom rymdfysik

Institutet ska för de fem senaste åren redovisa

– ämnesuppdelad årlig publiceringsstatistik och citeringsanalys, 

– antalet forskare och övrig personal inom institutets olika forskningsprogram uppdelade på kön, och

– respektive programs intäkter och kostnader, antal publikationer och antal avlagda doktorsexamina per år.

Vidare ska institutet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för en jämnare könsfördelning inom myndigheten.

Prognoser

Institutet för rymdfysik ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Institutet för rymdfysik ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik54 427
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)54 427

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:7 Institutet för rymdfysik
ap.11 6333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 536
2017-02-254 536
2017-03-254 536
2017-04-254 536
2017-05-254 536
2017-06-254 536
2017-07-254 536
2017-08-254 536
2017-09-254 536
2017-10-254 536
2017-11-254 536
2017-12-254 531
Summa54 427
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning00400550-150-150
Drift av EISCAT mottagarstation002 0002 300-300-300
Lokalhyror00600800-200-200
Drift av personalmatsal006001 300-700-700
Summa003 6004 950-1 350-1 350
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret