Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2016-12-20
U2016/04471/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05638/UH
Umeå universitet
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet
Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska respektive meänkieli. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som respektive språk har samt föra en dialog med berörda företrädare för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga om utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningarna i de två ovan angivna minoritetsspråken fortlöper.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 52 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Umeå universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Enligt ALF-avtalet ersätts Umeå universitet inom läkarutbildningen för högst 1 082 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering
Umeå universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 342 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering 

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2016 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 336 777
ap.1Takbelopp (ram)1 336 777

Villkor för anslag 2:11

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 082 429
ap.5Basresurs (ram)1 082 429

Villkor för anslag 2:12

ap.5 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiska forskningsområdenBelopp i tkr
Energi53 091
Havsmiljöforskning8 814

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet24 383
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)17 737
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 479
ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)4 167

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet337 084
ap.4Umeå universitet (ram)268 694
ap.8Umeå universitet (ram)68 390

Villkor för anslag 2:66

ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt TUA-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.50Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.4503 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.40Inget0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)650 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25231 722
2017-02-25231 722
2017-03-25231 722
2017-04-25231 722
2017-05-25231 722
2017-06-25231 722
2017-07-25231 722
2017-08-25231 722
2017-09-25231 722
2017-10-25231 722
2017-11-25231 722
2017-12-25231 731
Summa2 780 673
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1Takbelopp
2:12 ap.5Basresurs
2:65 ap.14Decentraliserad utbildning
2:65 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:65 ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:66 ap.4Umeå universitet
2:66 ap.8Umeå universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Ulrika Nord
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer