Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2016-12-20
U2016/04490/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05636/UH
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska i fråga om Nordicom framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Enligt ALF-avtalet ersätts universitetet inom läkarutbildningen för högst 1 186 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering

Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Av årsredovisningen ska det framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 459 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast i årsredovisningen lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2016 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Universitetet ska i en särskild rapport redovisa hur verksamheten har utvecklats. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 december 2017. Vidare ska universitetet i årsredovisningen för 2017 redovisa på vilket sätt medlen använts.

5. Göteborgs universitet får i uppdrag att, i likhet med uppdraget (U2014/07490/JÄM) att fungera som stödfunktion för myndigheter som deltar i satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016–2019. I uppdraget ingår att
• erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering,
• samordna kompetenshöjande insatser,
• anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan de lärosäten som avses ovan men också med andra myndigheter, och
• sprida lärande exempel inom exempelvis god metodutveckling.

Stödet ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med de ovan nämnda lärosätena samt med andra för sektorn relevanta aktörer. Stödet ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från JiM-satsningen, inte minst i fråga om myndigheter med koppling till högskolan som ingår där.       

         

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet2 039 526
ap.1Takbelopp (ram)2 039 526

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 504 493
ap.7Basresurs (ram)1 504 493

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3 168 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 21 237 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet19 127
ap.5Uppdrag att utveckla och sprida... (ram)5 075
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)5 101
ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 876
ap.102Jämställdhetsintegrering (ram)5 075

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet533 115
ap.3Göteborgs universitet (ram)452 255
ap.7Göteborgs universitet (ram)80 860

Villkor för anslag 2:66

ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt TUA-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.70Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.50Inget0
ap.703 %0
ap.5003 %0
ap.1020Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.30Inget0
ap.703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)725 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25341 355
2017-02-25341 355
2017-03-25341 355
2017-04-25341 355
2017-05-25341 355
2017-06-25341 355
2017-07-25341 355
2017-08-25341 355
2017-09-25341 355
2017-10-25341 355
2017-11-25341 355
2017-12-25341 356
Summa4 096 261
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:65 ap.5Uppdrag att utveckla och sprida...
2:65 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:65 ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap
2:65 ap.102Jämställdhetsintegrering
2:66 ap.3Göteborgs universitet
2:66 ap.7Göteborgs universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Ulrika Nord
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, MF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer