Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2016-12-20
M2016/02975/S
Elsäkerhetsverket
Box 4
68121 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg. omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom myndigheten och i energisektorn.

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Elsäkerhetsverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast
den 22 februari 2018.

3

Uppdrag

Försäljning av elektriska installationsprodukter

Elsäkerhetsverket ska utreda behovet av informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter som kräver behörighet och föreslå hur sådana eventuella krav ska utformas. Utredningen ska klargöra olika aktörers ansvar och brister samt där behov föreligger ge rekommendationer till möjliga åtgärder.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017.

Elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn

Elsäkerhetsverket ska utreda förutsättningarna för en elsäker och störningsfri utbyggnad och användning av elvägar med kontaktledningar eller frästa spår samt induktiv laddning och laddstationer. Uppdraget omfattar både lätta och tunga fordon. Elsäkerhetsverket ska, där behov föreligger, föreslå regelförändringar eller andra åtgärder som främjar en elsäker och störningsfri utbyggnad av elektrisk infrastruktur utifrån existerande regelverk och med hänsyn till dagens standarder och pågående standardiseringsarbete.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Elsäkerhetsverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017, enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket59 397
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)59 397

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 7823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 950
2017-02-254 950
2017-03-254 950
2017-04-254 950
2017-05-254 950
2017-06-254 950
2017-07-254 950
2017-08-254 950
2017-09-254 950
2017-10-254 950
2017-11-254 950
2017-12-254 947
Summa59 397
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Ersättning för provade produkter2552003000300300
Ansökningsavgifter2552001 80001 8001 800
Elsäkerhetsavgift enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet25520058 000058 00058 000
Nätövervakningsavgift enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet25520021 300021 30021 300
Elberedskapsavgift enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet255200265 0000265 000265 000
Summa00346 4000346 400346 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Nätövervakningsavgift enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift.

Elberedskapsavgift enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret