Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:17

2016-12-20
U2016/04469/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05647/UH
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Blekinge tekniska högskola
Riksdagen har beslutat om Blekinge tekniska högskolas verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Blekinge tekniska högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 33 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola237 135
ap.1Takbelopp (ram)237 135

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola92 543
ap.3Basresurs (ram)92 543

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2527 473
2017-02-2527 473
2017-03-2527 473
2017-04-2527 473
2017-05-2527 473
2017-06-2527 473
2017-07-2527 473
2017-08-2527 473
2017-09-2527 473
2017-10-2527 473
2017-11-2527 473
2017-12-2527 475
Summa329 678
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Blekinge tekniska högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Ulrika Nord
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: