Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2016-12-14
M2016/02922/S (delvis)
Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 21, bet. 2016/17:NU3, rskr. 2016/17:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Särskilt om prognoser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021, i tillämpliga delar i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag/anslagsposter, inklusive äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- den 18 januari 2017,

- den 17 februari 2017,

- den 3 maj 2017,

- den 31 juli 2017, och

- den 25 oktober 2017.

Koncessioner och domstolsprocesser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att förkorta handläggningstiderna för koncessionsärenden och hantera pågående domstolsärenden på elnätsområdet

Jämställdhet

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom myndigheten och i energisektorn.

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

Forum för smarta elnät

Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i Forum för smarta elnäts kansliets arbete med, t.ex. med frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk. Energimarknadsinspektionen får för detta arbete ta del av avsatta medel för Forum för smarta elnät inom anslag 1:4 Energiforskning, anslagspost 11. Energimyndigheten får efter rekvisition betala ut högst 2 000 000 kronor till Energimarknadsinspektionen.

NYA UPPDRAG

Funktionskrav på elmätare

Regeringen har den 24 november 2016 fattat beslut om lagrådsremissen Funktionskrav på elmätare. I lagrådsremissen föreslås att det införs ett bemyndigande i ellagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om funktionskrav på elmätare. I lagrådsremissen aviserar regeringen även att man avser att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram det underlag som krävs för att införa funktionskrav på elmätare. Regeringen ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslagen ska bygga på de åtta funktionskrav som Energimarknadsinspektionen föreslog ska införas i inspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09). I uppdraget ingår att utreda om det finns skäl att justera eller ta bort något eller några av de föreslagna funktionskraven bl.a. utifrån de synpunkter som framkommit vid Regeringskansliets remittering av Energimarknadsinspektionens rapport. Vidare ingår det i uppdraget att genomföra en fördjupad integritets- och säkerhetsanalys samt med beaktande av en sådan analys överväga vilka undantag från funktionskraven som bör göras för anläggningar som har betydelse för rikets säkerhet. Författningsförslagen ska åtföljas av en konsekvensanalys. 

Energimarknadsinspektionen ska genom en nära dialog med Swedac verka för att de förslag som Energimarknadsinspektionen lämnar är sådana att även Swedac kan ställa sig bakom dem. Vid utförande av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen även samråda med Datainspektionen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen när det gäller den fördjupade integritets- och säkerhetsanalysen och i frågorna som rör undantag från funktionskraven för anläggningar som har betydelse för rikets säkerhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 november 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Energimarknadsinspektionen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:7

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen118 898
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)118 898

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Energimarknadsinspektionen ska använda anslaget för att hantera underskottet i myndighetens tillsyn som bedrivs i enlighet med förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Underskottet ska betalas av senast 2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:7 Energimarknadsinspektionen
ap.13 5673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-259 908
2017-02-259 908
2017-03-259 908
2017-04-259 908
2017-05-259 908
2017-06-259 908
2017-07-259 908
2017-08-259 908
2017-09-259 908
2017-10-259 908
2017-11-259 908
2017-12-259 910
Summa118 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln-2 8838007 8006 8001 000-1 083
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)2714800050050850
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-8 4542 3504 2501 9002 350-3 754
Summa-7 6542 3504 3001 9002 400-2 904
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Joakim Cejie
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KSR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet